ความรู้เบื้องต้น

ฮาลาล (Halal)    หมายถึง สิ่งของหรือการกระทำใดๆ ซึ่งได้รับการอนุญาตตามบทบัญญัติอิสลาม

ฮะรอม (Haram) หมายถึง สิ่งของหรือการกระทำใดๆ ซึ่งได้รับการห้ามตามบทบัญญัติอิสลาม

หลักการอิสลาม

อิสลามได้กำหนดให้กฎที่เกี่ยวกับฮาลาลและฮารอม วางรากฐานอยู่บนหลักการดังต่อไปนี้

1.       โดยพื้นฐานสิ่งต่างๆ เป็นที่อนุมัติ

2.       การอนุมัติและการห้ามเป็นสิทธิของอัลเลาะห์เท่านั้น

3.       การห้ามสิ่งฮาลาลและการอนุมัติสิ่งฮารอมเท่ากับการทำชิริก

4.       การห้ามสิ่งต่างๆนั้นเนื่องจากความไม่บริสุทธิ์และการเป็นอันตรายของมัน

5.       สิ่งที่ฮาลาลเป็นที่เพียงพอสำหรับความจำเป็น แต่สิ่งที่ฮารอมนั้นเป็นสิ่งที่เกินความต้องการ

6.       อะไรก็ตามที่นำไปสู่ฮารอม สิ่งนั้นก็ฮารอมโดยตัวมันเอง

7.       ไม่อนุญาตให้เอาสิ่งที่ฮารอมมาเป็นของฮาลาล

8.       เจตนาดีมิได้ทำให้สิ่งฮารอมเป็นที่ยอมรับได้

9.       สิ่งใดที่สงสัยให้หลีกเลี่ยง

10.     สิ่งฮารอมเป็นที่ต้องห้ามสำหรับทุกคน

11.     ความจำเป็นคือสิ่งกำหนดข้อยกเว้น

แหล่งที่มา : ฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการพัฒนาฮาลาลไทย