ระเบียบคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
ว่าด้วยการจัดตั้งสถาบันมาตรฐานอาหารฮาลาล
พ.ศ. 2546

      เพื่อให้การพัฒนาและการรับรองมาตรฐานอาหารฮาลาลเป็นไปโดยถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งศาสนา อิสลามและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล ให้เป็นที่เชื่อถือและยอมรับของภาครัฐ ผู้ผลิตผู้บริโภคทั้งภายในและต่างประเทศ อันจะเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลของประเทศ ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลกมากยิ่งขึ้น รวมทั้งเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคที่นับถือศาสนาอิสลามภายในประเทศ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 18 (5) และ (9) แห่งพระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ. 2540 คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย จึงให้ออกระเบียบการดำเนินงานรับรองมาตรฐานอาหารฮาลาลไว้ ดังต่อไปนี้

หมวด 1
บททั่วไป

ข้อ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยว่าด้วยการจัดตั้งสถาบัน มาตรฐานอาหารฮาลาล พ.ศ. 2546”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันที่คณะกรรมการได้มีมติประกาศให้ใช้ระเบียบนี้ เป็นต้นไป
ข้อ 3 บรรดาระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ หรือคำสั่งอื่นใดที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 4 ในระเบียบนี้
          “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
           “คณะกรรมการจังหวัด” หมายความว่า คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด
          “คณะกรรมการบริหาร” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารสถาบันมาตรฐานอาหารฮาลาล
          “ผู้อำนวยการ” หมายความว่า ผู้อำนวยการสถาบันมาตรฐานอาหารฮาลาล
          “สถาบัน” หมายความว่า สถาบันมาตรฐานอาหารฮาลาล
ข้อ 5 ให้คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอำนาจวินิจฉัยตีความตามข้อกำหนดและวิธีปฏิบัต ิตามระเบียบนี้

ข้อ6
           ให้มีสถาบันมาตรฐานอาหารฮาลาล เพื่อทำหน้าที่ในการดำเนินงานการรับรองมาตรฐานอาหาร ฮาลาลภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการ และมีผู้ปฏิบัติงานประจำเต็มเวลา
ข้อ 7
          สถาบันมีบทบาทในการพัฒนามาตรฐาน กลั่นกรองและดำเนินการตรวจสอบ การออกใบรับรอง อาหารฮาลาลให้ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งศาสนาอิสลามและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล ให้ เป็นที่เชื่อถือยอมรับของผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ข้อ 8
          สถาบันมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

  1. ศึกษา วิจัย พัฒนาและสร้างมาตรฐานอาหารฮาลาลให้ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งศาสนาอิสลามและสอดคล้องกับมาตรฐานอาหารฮาลาลสากล
  2. ศึกษา ปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไขการรับรองมาตรฐานอาหารฮาลาลให้เป็นที่เชื่อถือและยอม รับของผู้ผลิต ผู้บริโภค และองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ
  3. พัฒนา บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับกิจการมาตรฐานอาหารฮาลาล เพื่อให้มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการสนับสนุนการผลิตและการส่งออก อาหารฮาลาล
  4. ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อาหารตามคำขอของผู้ประกอบการเพื่อเสนอผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริหารพิจารณา
  5. ติดตาม ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อาหาร วัตถุดิบ รวมถึงกระบวนการผลิตที่ได้รับการรับรองมาตรฐานอาหารฮาลาลไปแล้วเพื่อให้ ผลิตภัณฑ์คงคุณภาพและมาตรฐานตามหลักเกณฑ์มาตรฐานอาหารฮาลาล
  6. ประสาน การดำเนินงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลของประเทศไทยให้ได้ มาตรฐานอาหารฮาลาลสากลรวมทั้งประสานงานกับองค์กรฮาลาลระหว่างประเทศและ องค์กรรับรองมาตรฐานอาหารฮาลาลของประเทศต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างความเชื่อถือและการยอมรับมาตรฐานอาหารฮาลาลของประเทศไทย
  7. สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานอาหารฮาลาล และการรับรองมาตรฐานอาหาร ฮาลาลเพื่อความเชื่อถือและการยอมรับจากผู้ที่เกี่ยวข้อง
  8. ประชา สัมพันธ์การรับรองและการอนุญาตให้ผลิตภัณฑ์ใช้เครื่องหมาย รับรองมาตรฐานอาหารฮาลาล รวมถึงการยกเลิกการรับรองและการอนุญาตแก่ผลิตภัณฑ์อาหารที่ปฏิบัติ ไม่ถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลามและมาตรฐานอาหารฮาลาลสากล
  9. ดำเนินการด้านอื่นใด ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร

หมวด 2
สถาบันมาตรฐานอาหารฮาลาล

-ข้อ 6
           ให้มีสถาบันมาตรฐานอาหารฮาลาล เพื่อทำหน้าที่ในการดำเนินงานการรับรองมาตรฐานอาหาร ฮาลาลภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการ และมีผู้ปฏิบัติงานประจำเต็มเวลา
--ข้อ 7
          สถาบันมีบทบาทในการพัฒนามาตรฐาน กลั่นกรองและดำเนินการตรวจสอบ การออกใบรับรอง อาหารฮาลาลให้ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งศาสนาอิสลามและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล ให้ เป็นที่เชื่อถือยอมรับของผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศ
--ข้อ 8

สถาบันมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

         I.            ศึกษา วิจัย พัฒนาและสร้างมาตรฐานอาหารฮาลาลให้ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งศาสนาอิสลามและสอดคล้องกับมาตรฐานอาหารฮาลาลสากล

        II.            ศึกษา ปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไขการรับรองมาตรฐานอาหารฮาลาลให้เป็นที่เชื่อถือและยอม รับของผู้ผลิต ผู้บริโภค และองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ

      III.            พัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับกิจการมาตรฐานอาหารฮาลาล เพื่อให้มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการสนับสนุนการผลิตและการส่งออก อาหารฮาลาล

      IV.            ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อาหารตามคำขอของผู้ประกอบการเพื่อเสนอผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริหารพิจารณา

       V.            ติดตามตรวจสอบผลิตภัณฑ์อาหาร วัตถุดิบ รวมถึงกระบวนการผลิตที่ได้รับการรับรองมาตรฐานอาหารฮาลาลไปแล้วเพื่อให้ ผลิตภัณฑ์คงคุณภาพและมาตรฐานตามหลักเกณฑ์มาตรฐานอาหารฮาลาล

      VI.            ประสานการดำเนินงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลของประเทศไทยให้ได้ มาตรฐานอาหารฮาลาลสากลรวมทั้งประสานงานกับองค์กรฮาลาลระหว่างประเทศและ องค์กรรับรองมาตรฐานอาหารฮาลาลของประเทศต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างความเชื่อถือและการยอมรับมาตรฐานอาหารฮาลาลของประเทศไทย

    VII.            สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานอาหารฮาลาล และการรับรองมาตรฐานอาหาร ฮาลาลเพื่อความเชื่อถือและการยอมรับจากผู้ที่เกี่ยวข้อง

   VIII.            ประชาสัมพันธ์การรับรองและการอนุญาตให้ผลิตภัณฑ์ใช้เครื่องหมาย รับรองมาตรฐานอาหารฮาลาล รวมถึงการยกเลิกการรับรองและการอนุญาตแก่ผลิตภัณฑ์อาหารที่ปฏิบัติ ไม่ถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลามและมาตรฐานอาหารฮาลาลสากล

     IX.            ดำเนินการด้านอื่นใด ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร

แหล่งที่มาข้อมูล : มาตรฐานอาหารฮาลาลแห่งชาติ  สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ