ภาพจาก www.bigfellaspizza.co.uk

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 1701-2541 รับเอกสาร Codex Alimentarius: General Guideline for use of the Term “Halal” (CAC GL-24/1997) มาใช้ในระดับเหมือนกันทุกประการ (Identical) โดยใช้ Codex Alimentairus ดังกล่าวฉบับภาษาอังกฤษเป็นหลัก

          มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมฉบับนี้ กำหนดข้อเสนอแนะทั่วไป และมาตรฐานในการดำเนินการสำหรับการใช้คำ “ฮาลาล” (Halal) หรือคำอื่นที่เทียบเท่าเพื่ออวดอ้างบนฉลากอาหาร ตามที่กำหนดในมาตรฐานทั่วไปสำหรับการแสดงฉลากของอาหารบรรจุหีบห่อ (General Standard for the labeling of Prepackaged Foods) และรวมถึงการใช้เครื่องหมายการค้าชื่อยี่ห้อและชื่อทางธุรกิจ และใช้เป็นส่วนเสริมของร่างข้อแนะนำทั่วไปสำหรับการอวดอ้างฉบับแก้ไข (Draft Revision of Codex General Guidelines on Claims) แต่ไม่สามารถใช้แทนข้อห้ามใดๆ ในร่างข้อแนะนำดังกล่าว ข้อแนะนำนี้ได้รับการรับรองแล้ว จากคณะกรรมมาธิการโครงการมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศ (Codex Alimentarius Commission) การนำข้อแนะนำนี้ไปใช้ปฏิบัติและการออกใบรับรองโดยประเทศผู้ส่งออก ควรได้รับการยอมรับในหลักการจากประเทศผู้นำเข้า เกี่ยวกับการใช้คำ “ฮาลาล” บนฉลากอาหารที่ได้ปฏิบัติตามข้อแนะนำนี้

 

 ข้อแนะนำทั่วไปสำหรับการใช้คำ “ฮาลาล”
                คณะกรรมาธิการโครงการมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศ ( Codex Alimentarius Commission) ยอมรับว่าอาจมีความแตกต่างเล็กน้อยทางด้านความคิดในการแปลความหมายของสัตว์ ที่ฆ่าถูกกฎ และ สัตว์ที่ฆ่าไม่ถูกกฎตามกฎหมายว่าด้วยการฆ่าสัตว์ของศาสนาอิสลาม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความแตกต่างด้านแนวคิดของสำนักคิดทางศาสนาอิสลาม (Islamic Schools of Thought) ดังนั้นข้อแนะนำทั่วไปเหล่านี้ จะขึ้นอยู่กับการตีความของพนักงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของประเทศผู้นำ เข้า อย่างไรก็ตามใบรับรองที่ออกโดยพนักงานเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับศาสนาอิสลาม (religious authorities) ของประเทศผู้ส่งออก   ควรได้รับการยอมรับในหลักการจากประเทศผู้นำเข้า  เว้นแต่ประเทศผู้นำเข้าให้เหตุผลความจำเป็นสำหรับความต้องการเฉพาะอย่างอื่น

1. ขอบข่าย
1.ข้อแนะนำนี้นำเสนอมาตรการในการดำเนินการสำหรับการใช้คำ ฮาลาล (Halal) อวดอ้าง (Claim) บนฉลากอาหาร
2.ข้อแนะนำนี้ใช้ปฏิบัติสำหรับใช้คำ ฮาลาล และคำอื่นที่เทียบเท่า ในการอวดอ้างตามที่กำหนดในมาตรฐานทั่วไปสำหรับการแสดงฉลากของอาหารบรรจุหีบห่อ (General Standard for the Labelling of Prepackaged Foods) และรวมถึงการใช้เครื่องหมายการค้า ชื่อยี่ห้อและชื่อทางด้านธุรกิจ
3.ข้อแนะนำนี้ต้องการให้เป็นส่วนเสริมของร่างข้อแนะนำทั่วไปสำหรับการอวดอ้างฉบับแก้ไข (Draft Revision of the Codex General Guidelines on Claims) และไม่สามารถใช้แทนข้อห้ามใดๆ ในร่างข้อแนะนำดังกล่าว

2. คำนิยาม
    อาหารฮาลาล (Halal Food) หมายถึง อาหารที่ได้รับอนุญาตตามบทบัญญัติศาสนาอิสลาม และควรมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังนี้
    1.ไม่ประกอบด้วยหรือไม่บรรจุสิ่งใดที่ไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติศาสนาอิสลาม
     
   2.ต้องไม่ถูกเตรียม แปรรูป ขนส่ง หรือเก็บรักษา โดยใช้เครื่องมือหรือสิ่งอุปกรณ์ที่ไม่ได้ปลอดจากสิ่งผิดบทบัญญัติศาสนาอิสลาม
     
   3.ต้องไม่อยู่ในขั้นตอนการเตรียม การแปรรูป การขนส่ง หรือการเก็บรักษา โดยสัมผัสโดยตรงกับอาหารที่ไม่ถูกเกณฑ์ข้อ 1. และ 2.
             
    นอกจากข้อ 1 ข้างต้น อาหารฮาลาล สามารถเตรียม แปรรูป หรือเก็บรักษา
     
   1.ในบริเวณที่แยกออกจากกัน หรือสายการผลิตที่แยกจากกัน ภายในสถานที่ผลิตเดียวกันกับการผลิตอาหารที่ไม่เป็นฮาลาล จัดหามาตรการที่จำเป็นที่ควรดำเนินการเพื่อป้องกันการสัมผัสกันระหว่างอาหารฮาลาลกับอาหารที่ไม่ใช่ฮาลาล
     
  2.ดยใช้อุปกรณ์ที่ผ่านการใช้กับอาหารที่ไม่ใช่ฮาลาล โดยจัดหาวิธีการล้างทำความสะอาดที่เหมาะสมตามข้อกำหนดของศาสนาอิสลามที่สามารถสังเกตเห็นได้

3. เกณฑ์กำหนดสำหรับการใช้คำฮาลาล
    อาหารที่ถูกต้องตามกฎ
       คำฮาลาล จะใช้สำหรับอาหารที่ได้พิจารณาแล้วว่าถูกต้องตามกฎ ภายใต้บท บัญญัติศาสนาอิสลามจะถือว่าแหล่งอาหารทั้งหมดถูกต้องตามกฎ ยกเว้นแหล่งอาหารต่อไปนี้ รวมทั้งผลิตภัณฑ์และสิ่งที่ได้จากแหล่งอาหารดังกล่าว ซึ่งได้รับการพิจารณาว่า ไม่ถูกต้องตามกฎ
 1.อาหารที่ได้จากสัตว์
    o        หมูและหมูป่า
    o        สุนัข งู และลิง
    o        สัตว์กินเนื้อเป็นอาหารที่มีเขี้ยวและกรงเล็บ เช่น สิงโต เสือ หมี และสัตว์อื่นที่คล้ายกัน
    o        นกกินเหยื่อที่มีกรงเล็บ เช่น นกอินทรี นกแร้ง และนกที่คล้ายกันอื่นๆ
    o        สัตว์ทำลาย เช่น หนู ตะขาบ แมลงป่อง และสัตว์ที่คล้ายกันอื่นๆ
    o        สัตว์ที่ห้ามฆ่าในศาสนาอิสลาม เช่น มด ผึ้ง และนกหัวขวาน
    o        สัตว์ที่น่ารังเกียจโดยทั่วไป เช่นเห็บ หมัด ไร เหา แมลงวัน หนอน และสัตว์ที่คล้ายกันอื่นๆ
    o        สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ เช่น กบ จระเข้ และสัตว์ที่คล้ายกันอื่นๆ
    o        ล่อ และลาที่เป็นสัตว์เลี้ยง
    o        สัตว์น้ำที่มีพิษและเป็นอันตรายทุกชนิด
    o        สัตว์อื่นๆ ที่ไม่ได้ฆ่าถูกต้องตามกฎศาสนาอิสลาม
    o        เลือด (โลหิต)

2.อาหารที่ได้จากพืช    พืชที่มีพิษและเป็นอันตราย ยกเว้นเมื่อสารพิษและอันตรายได้ถูกกำจัดออกระหว่างกระบวนการผลิตแล้ว
3.เครื่องดื่ม
    o        เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
    o        เครื่องดื่มทุกชนิดที่มีพิษและอันตราย

4.วัตถุเจือปนอาหาร     วัตถุเจือปนอาหารมีที่มาจากทั้ง 3 แหล่ง คือ สัตว์ พืช และเครื่องดื่มข้างต้น

 วิธีการฆ่าสัตว์
          สัตว์บกที่ฆ่าถูกต้องตามกฎศาสนาอิสลาม  การฆ่าควรต้องดำเนินการให้เป็นตามข้อกำหนดสุขลักษณะที่ดีของเนื้อสดที่โคเด็กซ์แนะนำ (Codex Recommended Code of Hygienic Practice for Fresh Meat) และตามข้อกำหนดต่อไปนี้
1.คนฆ่าสัตว์ ควรต้องเป็นมุสลิม ผู้ยึดมั่นในหลักการศาสนาอิสลามอย่างเคร่งครัด และมีความรู้ในวิธีการฆ่าสัตว์ตามหลักของศาสนาอิสลาม
2.สัตว์ที่ถูกฆ่า
    ·ควรถูกต้องตามกฎของศาสนาอิสลาม
    ·ควรเป็นสัตว์ที่ยังมีชีวิต หรือเชื่อว่ายังมีชีวิต ณ เวลาที่ฆ่าสัตว์นั้น
    ·ก่อนที่จะฆ่าสัตว์แต่ละตัวควรต้องกล่าวคำว่า “บิสมิลล่า” (ในนามของอัลเลาะฮ์พระผู้เป็นเจ้า) อย่างทันทีทันใด
3.อุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในการฆ่า ควรต้องมีความคม และไม่ยกออกจากตัวสัตว์ในระหว่างการฆ่า
4.การฆ่า ควรต้องตัดหลอดลม หลอดอาหาร เส้นเลือดแดงใหญ่ และเส้นเลือดดำใหญ่ที่คอให้ขาด
5.การเตรียม การผลิต การบรรจุหีบห่อ การขนส่งและการเก็บรักษา
     อาหารทุกชนิดควรเตรียม แปรรูป บรรจุหีบ ขนส่ง และเก็บรักษาในลักษณะที่เป็นไปตามข้อกำหนดของคำนิยามข้างต้น และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับสุขลักษณะอาหารของโคเด็กซ์ (Codex General Principles on Food Hygienic) และมาตรฐานอาหารของโคเด็กซ์เรื่องอื่นที่เกี่ยวข้อง

4. ความต้องการเพิ่มเติมในเรื่องฉลาก
  
1.เมื่ออวดอ้างว่าอาหารเป็นฮาลาล คำว่าฮาลาล หรือคำที่เทียบเท่า ควรปรากฏบนฉลากอาหาร
   2.ตามร่างข้อแนะนำทั่วไปเกี่ยวกับการอวดอ้างบนฉลาก ฉบับแก้ไข (Draft Revision of the Codex General Guidelines on Claims) การอวดอ้าง ฮาลาล ไม่ควรใช้ในทางที่อาจทำให้เกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับความปลอดภัยของอาหารที่คล้ายคลึงกัน หรืออวดอ้างว่าอาหารฮาลาลมีคุณค่าทางโภชนาการสูงกว่า หรือมีประโยชน์ต่อสุขภาพมากกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับอาหารชนิดอื่นๆ

  แหล่งที่มา: FT491 อาหารฮาลาล