สถานที่ขอรับรองฮาลาล >> สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

       ในประเทศไทยการขออนุญาตใช้เครื่องหมายฮาลาลและหนังสือรับรองการผลิตอาหารฮาลาล ผู้ผลิตจะต้องติดต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบคือ “สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย (สกอท)”   

การขอรับรองมาตฐาน ฮาลาล สามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด (ฝ่ายกิจการฮาลาล) ในกรณีที่จังหวัดของท่านไม่มีสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด (ฝ่ายกิจการฮาลาล) ทานต้องติดต่อสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยเท่านั้น

1. สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย (ฝ่ายกิจการฮาลาล)
เลขที่ 45 หมู่3 ถนนคลองเก้า แขวงคลองสิบ ถนนคลองเก้า  แขวงคลองสิบ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
ติดต่อ
Tel :  02 949 4215, 02 949 4114
Fax :  02 949 4250, 02 949 4341 
E-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
www.cicot.or.th

2. กรุงเทพมหานคร 
ประธานฝ่ายกิจการฮาลาล  คุณอับดุลเราะมาน  เยนา 
45  หมู่ 3  ถนนคลองเก้า  แขวงคลองสิบ  เขตหนองจอก  กรุงเทพมหานคร  10530 
ติดต่อ  คุณมนธรรม, คุณสาวิตรี, คุณสุนันท์ 
Tel :  (02) 949-4259 / 949-4330 / 949-4184 ต่อ 14 
Fax :  (02) 597-8991 / 989-7108 ต่อ 25, 26 
E-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   

3. กระบี่ 
ประธานฝ่ายกิจการฮาลาล  คุณธัญญา  เหล่ชาย 
257  หมู่ 2  ตำบลไสไทย  อำเภอเมือง  จังหวัดกระบี่  81000 
ติดต่อ  คุณอภิญญา  กิ่งเล็ก  (08-0040-2798)          
Tel :  (075) 700-324 Fax :  (075) 700-324 
E-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.ick.or.th

4. กาญจนบุรี 
ประธานฝ่ายกิจการฮาลาล  คุณนลูลา  ปาทาน  
962  หมู่ 3  ถนนแสงชูโต  ตำบลท่าม่วง  อำเภอท่าม่วง  จังหวัดกาญจนบุรี  71110 
ติดต่อ  คุณฟาติมะ  (08-6367-3566) 
Tel :  (034) 611-148 
Fax :  (034) 611-148 
E-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5. ขอนแก่น
ประธานฝ่ายกิจการฮาลาล  
108/48  หมู่ 4  ซอยอนามัย 18  ถนนอนามัย  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น  40000
ติดต่อ  เลขานุการ  088-861-1423  คุณทรงศักดิ์  (083-037-0553)
Tel :  (043) 220-531
Fax :  (043) 220-531
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

6. ฉะเชิงเทรา
ประธานฝ่ายกิจการฮาลาล  คุณอิมรอน  ซำสุรีย์ 
27/1  หมู่ 7  ตำบลสิงโตทอง  อำเภอบางน้ำเปรี้ยว  จังหวัดฉะเชิงเทรา  24150
ติดต่อ  คุณสงวน  โซ๊ะเฮง  (08-1773-4831)
Tel :  (038) 517-926 
Mo : 08-1932-3495

7. ชลบุรี
ประธานฝ่ายกิจการฮาลาล  คุณประสิทธิ์  หวังเกษม 
45/2  หมู่ 5  ถนน 331  ตำบลตะเคียนเตี้ย  อำเภอบางละมุง  จังหวัดชลบุรี  20150
ติดต่อ  คุณนันทวุฒิ  (08-9824-5528),  คุณมาลี (081-620-3068),  คุณวาริณี (094-561-6007)
Tel :  063-218-9141
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

8. ชุมพร 
ประธานฝ่ายกิจการฮาลาล  คุณยาซีน  นรินทร
62  หมู่ 4  ตำบลท่าแซะ  อำเภอท่าแซะ  จังหวัดชุมพร  86140  (บ้านคุณเกรียงศักดิ์) 
ติดต่อ  คุณเกรียงศักดิ์  มิตรเจริญ  (08-9822-0067) 
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

9. ชัยภูมิ 
ประธานฝ่ายกิจการฮาลาล  คุณวิรัช  พาลี 
บริเวณมัสยิดดารุชซารีฟ  248/2  หมู่ 2  ตำบลบ้านกอก  อำเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูมิ  36130 
229/12  หมู่ 2  ตำบลบ้านกอก  อำเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูมิ  36130 
ติดต่อ  คุณทรงพล  พลราษฎร์  (08-6874-2938) 
Fax : (044) 851-862

10. เชียงราย 
ประธานฝ่ายกิจการฮาลาล  คุณชัชวาลย์ 
193/2  ถนนราชโยธา ซอย 1 (ศรีอ่างทอง)  ตำบลรอบเวียง  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงราย  57000 
ติดต่อ  ร.ต.ต.ทัศน์  ดำรงค์เมือง (08-1885-3598) 
Tel & Fax :  (053) 712-312 / (053) 717-226
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

11. เชียงใหม่ 
ประธานฝ่ายกิจการฮาลาล  คุณมหาอ๊อสอารีย์  ศรีชะนะ  
50  ถนนเจริญประเทศ ซอย 1  ตำบลช้างคลาน  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่ 50100 
ติดต่อ  คุณนริศรา  087-303-3429 / คุณรสรินทร์  089-683-0709 
Tel & Fax :  (053) 284-505 / (053) 271-142 
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

12. ตรัง 
ประธานฝ่ายกิจการฮาลาล  คุณฉาย  ศรีธัญญแก้ว 
มัสยิดกลาง 158  หมู่ 1  ตำบลทุ่งกระบือ  อำเภอย่านตาขาว  จังหวัดตรัง  92140 
ติดต่อ  คุณศักดิ์กริยา  สองสาแซะอาหลี (เลขานุการ)  089-295-2968 
Tel :  (075) 204-757, 081-747-4417 
Fax : (075) 204-757 
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

13. ตราด 
ประธานฝ่ายกิจการฮาลาล  คุณอิสมาแอล  อาดัม 
5/6  หมู่ 3  ตำบลวังกระแจะ  อำเภอเมือง  จังหวัดตราด  23000 
ติดต่อ  คุณสมชาย  โมหะหมัดตาเฮด (เลขานุการฝ่ายฮาลาล)  (08-6062-5101) 
Tel :  (039) 530-582 / (039) 530-070 
Fax :  (039) 530-070,  (039) 520-585 
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

14. ตาก 
ประธานฝ่ายกิจการฮาลาล  คุณพงษ์สวัสดิ์  ทองประวิทย์
25  มัสยิดอันซอร์  ซอยดาวะฮ  ถนนแม่สอด-แม่ดาว  ตำบลแม่สอด  อำเภอเมือง  จังหวัดตาก  63000 
ติดต่อ  คุณเอกชัย  เนติภูมิกุล (08-1887-0062) (08-9270-1019) 
Fax :  (055) 531-117  ที่โรงเรียน 
Fax : (055) 531-988  (บ้านประธานจังหวัด) 
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

15. นครนายก 
ประธานฝ่ายกิจการฮาลาล  คุณไสว  สมาน
29/1  หมู่ 11  ตำบลพระอาจารย์  อำเภอองครักษ์  จังหวัดนครนายก  26120 
ติดต่อ  คุณธานี  พ่วงชู  (08-9010-2468) 
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   

16. นครศรีธรรมราช 
ประธานฝ่ายกิจการฮาลาล  คุณกรียา  กิจจารักษ์ 
หมู่ 3  ตำบลนาเคียน  อำเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  80000 
ติดต่อ  คุณสะมะแอ  กายแก้ว  (08-6120-8891)     คุณรัชนี  082-282-3895 
Tel :  (075) 447-059 
Fax :  (075) 447-059 
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  (คุณรัชนี)   

17. นครสวรรค์ 
ประธานฝ่ายกิจการฮาลาล  คุณอุสมาน  งามสมชาติ  
27/2  ซอยพรมนคร 2  ตำบลตาคลี  อำเภอตาคลี  จังหวัดนครสวรรค์  60140 
ติดต่อ  คุณสุไรมาน มะณี  (08-9776-9650) 
Tel :  (056) 328-789 
Fax :  (056) 262-799 
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

18. นนทบุรี 
ประธานฝ่ายกิจการฮาลาล  คุณประเสริฐ  อยู่เจริญ  
มัสยิดน๊ะฮ์ฎอตุ้ลอิสลาห์  หมู่ 2  ตำบลละหาร  อำเภอบางบัวทอง  จังหวัดนนทบุรี  11110 
ติดต่อ  คุณสุเทพ  087-031-7255 
Tel :  0-2194-3157 
Fax :  0-2101-3643  โทรแจ้งก่อน   

19. นราธิวาส 
ประธานฝ่ายกิจการฮาลาล  คุณซาฟีอี  เจ๊ะเลาะ  
221  บริเวณศูนย์ราชการ  หมู่ 10  ตำบลลำภู  อำเภอเมือง  จังหวัดนราธิวาส  96000 
ติดต่อ  คุณรุสดี ดอหะ  (08-4748-1771) / คุณยี  (08-6957-2885)  คุณอัสวัน 080-715-0024 
Tel :  (073) 530-826 
Fax :  (073) 530-828 
E-mail  :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   

20. ปทุมธานี 
ประธานฝ่ายกิจการฮาลาล  คุณเสรี  ล้ำประเสริฐ 
55  หมู่ 12  ตำบลบึงทองหลาง  อำเภอลำลูกกา  จังหวัดปทุมธานี  12150 
ติดต่อ  คุณสารินี  (08-6539-0684)  (091-776-2171) 
Tel & Fax :  0-2150-7881 / 0-2150-7709 
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   

21. ประจวบคีรีขันธ์ 
ประธานฝ่ายกิจการฮาลาล  คุณประเสริฐ  มินิ 
3/1  หมู่ 11  ตำบลห้วยทราย  อำเภอเมือง  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000 
ติดต่อ  คุณสมชาย  ซาดัดคาร (เลขานุการ)  (08-9764-0191)  คุณยูซบ  โต๊ะวัง  08-1751-3704 
Fax : (032) 672-143 
E-mail  :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

22. ปัตตานี 
ประธานฝ่ายกิจการฮาลาล  คุณอัศมี  โต๊ะมีนา  
63  หมู่ 1  ตำบลบ่อทอง  อำเภอหนองจิก  จังหวัดปัตตานี  94170 
ติดต่อ  คุณอับดุลมานะ  080-864-9075  /  นายแวอาลี  081-092-7071 
Tel :  (073) 330-876 
Fax :  (073) 330-875 
E-mail  :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
   
23. พระนครศรีอยุธยา 
ประธานฝ่ายกิจการฮาลาล  คุณมูฮำหมัด  พันดนตรี   
หมู่ 5  ตำบลปากกราน  อำเภอพระนคร  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000 
ติดต่อ  คุณณรงค์  (08-1795-1007) / คุณอัสอารี  อิสลาม  (08-1636-1569 / 08-8960-2302) 
Tel :  (035) 200-729 ติดต่อ  คุณไอยูบ (08-6335-5460) 
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   

24. พังงา 
ประธานฝ่ายกิจการฮาลาล  คุณเจษฎา  ท่อทิพย์
45/107  หมู่ 3  ตำบลตากแดด  อำเภอเมือง  จังหวัดพังงา  82000 
ติดต่อ  คุณอุไร  (08-6283-2328) 
Tel :  (076) 440-502 
Fax :  (076) 481-271 
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   

25. พัทลุง 
ประธานฝ่ายกิจการฮาลาล  คุณหร้อหมาน  โต๊ะราหนี 
มัสยิดแม่ขรี  ตำบลแม่ขรี  อำเภอตะโหมด  จังหวัดพัทลุง  93160 
ติดต่อ  คุณสุใบดะห์ (08-1277-5093) 
Tel :  (074) 695-051 / 081-738-6395 
E-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   

26. เพชรบุรี 
ประธานฝ่ายกิจการฮาลาล  คุณอนันต์  ม่วงอุมิงค์  
60  หมู่ 7  ตำบลท่าแร้ง  อำเภอบ้านแหลม  จังหวัดเพชรบุรี  76110 
ติดต่อ  ฟารีดา (091-883-4264) 
Tel :  (032) 782-087 
Fax :  (032) 782-087 
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   

27. เพชรบูรณ์ 
ประธานฝ่ายกิจการฮาลาล คุณเอกลักษณ์  กันซัน 
หมู่ 9  ตำบลวังชมภู  อำเภอเมือง  จังหวัดเพชรบูรณ์  67210   (บ้านประธาน) 
ติดต่อ  คุณศักดา  (08-4620-4688)   น้องนา (095-307-7406)   
Fax : (056) 771-151 
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  (เมล์ประธานจังหวัด)   

28. ภูเก็ต 
ประธานฝ่ายกิจการฮาลาล  จ.ส.ต.โกมล  ดุมลักษณ์ 
57/28  หมู่ 5  ถนนเทพกระษัตรี  ตำบลเกาะแก้ว  อำเภอเมือง  จังหวัดภูเก็ต  83000 
ติดต่อ  คุณวีรชาติ (ยะฟัร)  (08-7419-8183) / คุณปิยเดช  (08-2815-8149) 
Tel :  (076) 377-546 
Fax :  (076) 377-546 
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

29. ยะลา 
ประธานฝ่ายกิจการฮาลาล  คุณอารีฟีน  เจ๊ะแม  
76/1  หมู่ 1  ตำบลท่าสาป  อำเภอเมือง  จังหวัดยะลา  95000 
ติดต่อ  คุณมะรอมลี  มาปะ  (08-9736-4132) 
Tel :  (073) 203-322, 203-325 
Fax :  (073) 203-324 
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   

30. ระยอง 
ประธานฝ่ายกิจการฮาลาล  คุณนพพล  โต๊ะพ่อ  
87/7  หมู่ 3  ตำบลเชิงเนิน  อำเภอเมือง  จังหวัดระยอง  21000 
ติดต่อ  คุณอาหมัด  หมื่นพรหม  (08-9129-1873)        
Tel :  (038) 016-010 , (038) 016-030 
Fax :  (038) 016-010 ต่อ 16 
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   

31. ระนอง 
ประธานฝ่ายกิจการฮาลาล  คุณหมาดสะ  หมานหนำ 
14/3  หมู่ 3  ตำบลกำพวน  อำเภอสุขสำราญ  จังหวัดระนอง  85120 
ติดต่อ  คุณยุรนันท์  หมานจิตร  (08-6272-7166) 
Tel & Fax :  (077) 893-038 
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   

32. ราชบุรี 
ประธานฝ่ายกิจการฮาลาล  คุณสมาน  สันติสามัคคี 
118  หมู่ 3  ตำบลดอนตะโก  อำเภอเมือง  จังหวัดราชบุรี  70000 
ติดต่อ  คุณฆอซาลี  (08-9910-3259)   คุณพิชัย  (081-944-8637)  คุณลือชา  086-813-3427 
Tel :  (032) 325-483 
Fax :  (032) 325-483 
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   

33. ลพบุรี 
ประธานฝ่ายกิจการฮาลาล  คุณมะนัด  แสงวิมาน 
6/2  หมู่ 8  อาคารดารุสสลาม ชั้น 2  ตำบลลำนารายณ์  อำเภอชัยบาดาล  จังหวัดลพบุรี  15130 
ติดต่อ  คุณอภิสิทธิ์  บุญรอด  (08-1946-1673) 
Tel & Fax :  (036) 630-129 / (036) 461-937 
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   

34. แม่ฮ่องสอน 
ประธานฝ่ายกิจการฮาลาล  คุณวิเชียร  พูลวานิช 
27/5  ถนนแม่สะเรียง  ตำบลบ้านกาศ  อำเภอแม่สะเรียง  จังหวัดแม่ฮ่องสอน  58110 
ติดต่อ  คุณนิมิต  หะซัน  (08-4156-7314) 
Fax :  (053) 681-219    

35. สงขลา 
ประธานฝ่ายกิจการฮาลาล  คุณสมาท  เหตุหาก 
352 อาคารมัสยิดกลางจังหวัดสงขลา ถนนลพบุรีราเมศวร์  หมู่ 10  ต.คลองแห  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา  90110 
ติดต่อ  คุณซัยตูน (ซัลมา)  (08-9735-9694) 
Tel :  (074) 305-300 
Fax :  (074) 305-301 
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   

36. สตูล 
ประธานฝ่ายกิจการฮาลาล  คุณกอหรี  ปัญญายาว  
282  หมู่ 1  ถนนยนตรการกำธร  ตำบลฉลุง  อำเภอเมือง  จังหวัดสตูล  91140 
ติดต่อ  คุณมารียา  เจ๊ะบา  (08-9976-0241)  
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Fax :  (074) 799-223 
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   

37. สมุทรปราการ 
ประธานฝ่ายกิจการฮาลาล  คุณไพศาล  พรหมยงค์ 
31  หมู่ 19  ซอยสุขสวัสดิ์ 39/1  ตำบลบางพึ่ง  อำเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ  10130 
ติดต่อ  คุณอารมย์  ยูโซ๊ะ (081-850-2649)       
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Tel :  0-2817-2793 / 0-2817-2465  (081-667-0762) 
Fax :  0-2817-2465 คุณสาโรช สุดใจดี (08-9792-2859) 
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   

38. สระบุรี 
ประธานฝ่ายกิจการฮาลาล  ดร.เสน่ห์  พงษ์สว่าง 
369  มัสยิดมะบาดุ้ลบารี  ถนนพหลโยธิน  ตำบลปากเพรียว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000 
ติดต่อ  คุณนุสรา  (08-0831-6746) 
Tel & Fax :  (036) 670-204 
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   

39. สุราษฎร์ธานี 
ประธานฝ่ายกิจการฮาลาล  คุณสุนทร  อบรม
65/25  ซอยมัสยิด  ถนนท่าทอง  ตำบลตลาด  อำเภอเมือง  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  84000 
ติดต่อ  คุณยามาล  หวานสุโหลง (เลขานุการฮาลาล)  (08-1476-3063) 
Tel :  (077) 287-130 
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   

40. อ่างทอง 
ประธานฝ่ายกิจการฮาลาล  คุณกฤษดา  นาคประวิต 
45/1  หมู่ 1  ตำบลชะไว  อำเภอไชโย  จังหวัดอ่างทอง  14140 
ติดต่อ  คุณณรงค์เดช  (08-1909-1301) / คุณอับดุลลาฮ์  (08-4013-7707) 
Tel :  (035) 641-636 
Fax :  (035) 625-646 
E-mail  :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   

แหล่งที่มา : สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย