ผู้ประกอบการต้องชำระค่าธรรมเนียมของรายการที่เกี่ยวข้องตามอัตราที่กำหนด

  ค่าธรรมเนียม
ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่
1. การตรวจสอบ      
  1.1 ขอใหม่ ขอต่อายุ 10,000.00 15,000.00 20,000.00
  1.2 ผลิตภัณฑ์ OEM ขอใหม่/ ต่ออายุ 10,000.00 10,000.00 10,000.00
  1.3 กรณีไม่ผ่านการเห็นชอบ (ครั้งละ) 5,000.00 7,500.00 10,000.00
  1.4 ขอเพิ่มผลิตภัณฑ์ 5,000.00 7,500.00 10,000.00
  1.5 ขอเพิ่มผลิตภัณฑ์ (OEM) 5,000.00 75,000.00 5,000.00
  1.6 กรณีไม่ผ่านการเห็นชอบ OEM 5,000.00 5,000.00 5,000.00
  1.7 เมื่อมีการร้องเรียน ตามความเป็นจริง ตามความเป็นจริง ตามความเป็นจริง
  1.8 การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ (ผลิตภัณฑ์ละ) ตามความเป็นจริง ตามความเป็นจริง ตามความเป็นจริง
  1.9 ค่าพาหนะในจังหวัดและปริมณฑล 2,500.00 2,500.00 2,500.00
  1.10 ค่าที่พัก ตามระยะทาง
ไม่เกิน 1,200.00 / ห้อง
ตามระยะทาง
ไม่เกิน 1,200.00 / ห้อง
ตามระยะทาง
ไม่เกิน 1,200.00 / ห้อง
2. หนังสือรับรองฮาลาล      
  2.1 ภาษาไทย 1,000.00 1,000.00 1,000.00
  2.2 ภาษาอังกฤษ 1,000.00 1,000.00 1,000.00
  2.3 ภาษาอารบิก 1,000.00 1,000.00 1,000.00
3. หนังสือสำคัญให้ใช้เครื่องหมายรับรองฮาลาล      
  3.1 ภาษาไทย (รายการละ) 500.00 500.00 500.00
  3.2 ภาษาอังกฤษ (ฉบับละ) 500.00 500.00 500.00
  3.3 ภาษาอารบิก (ฉบับละ) 500.00 500.00 500.00
  3.4 ภาษาอื่น ๆ (ฉบับละ) ตามความเป็นจริง ตามความเป็นจริง ตามความเป็นจริง
4. เอกสารรับรองฮาลาลเพื่อการส่งออก(ฮ.ล 2) 1,000.00 1,000.00 1,000.00
5. ค่าที่ปรึกษา 10,000.00 15,000.00 20,000.00
  5.1 ที่ปรึกษาฮาลาลประจำสถานประกอบการ 2,000.00
  5.2 ที่ปรึกษาพิเศษประจำสถานประกอบการโรงฆ่าสัตว์ 4,500.00 - 8,000.00
  5.3 ผู้ควบคุมการเชือดสัตว์ (Halal Suprvisor) 18,000.00 - 20,000.00
  5.4 ที่ปรึกษาฮาลาลประจำสถานประกอบการ (กรณีผู้ประกอบการมีรับจ้างผลิต OEM) 3,000.00 - 4,000.00
6. ค่าธรรมเนียม (กรณีนำเข้า)      
  จำนวนผลิตภัณฑ์ 1 – 50 = S 10,000.00 - -
  จำนวนผลิตภัณฑ์ 51 – 100 = M - 15,000.00 -
  จำนวนผลิตภัณฑ์ 100 ขึ้นไป = L - - 20,000.00
7. ค่าที่ปรึกษาฮาลาลประจำสถานประกอบการ (นำเข้า)      
  ขนาดเล็ก (S) 1,500.00 - -
  ขนาดกลาง (M) - 2,000.00 -
  ขนาดใหญ่ (L) - - 2,000.00

หมายเหตุ: การพิจารณาขนาดของสถานประกอบการ S M L เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ (ไม่รวมกรณีนำเข้า)

ผู้ประกอบการต้องชำระค่าธรรมเนียมตามรายการ ดังต่อไปนี้

    จำนวน (บาท)
1. ค่าฝึกอบรม หลักสูตรที่คณะกรรมการกำหนดในระดับเจ้าหน้าที่บริหารหลักสูตร 1 วัน จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม 30 คน - 40 คน 20,000.00
2. กรณีขอต่ออายุไม่ถึง 60 วัน แต่ยังไม่หมดอายุการรับรอง ให้ผู้ประกอบการต้องเพิ่มการฝึกอบรม ภายใน 30 วัน หลังจากยื่นขอรับรอง 20,000.00
3. กรณีขอต่ออายุหลังหมดอายุการรับรองให้ผู้ประกอบการต้องเพิ่มการฝึกอบรมหลักสูตรฮาลาล หรือระเบียบข้อบังคับและประกาศฯ ภายใน 30 วัน หลังจากพยื่นขอรับรอง โดยให้ลดอายุการรับรองฮาลาลเหลือ 10 เดือน และให้มีตรวจสอบทุก 6 เดือน 27,500.00
4. กรณีจำเป็นต้องมีการล้างทำความสะอาดนยิสหนักตมหลักการของศาสนาก่อนที่จะขอรับรองฮาลาลหรือเมื่อการตรวจรับรองพบว่ามีการปนเปื้อนนยิสหนัก 7,500.00 ต่อวัน
5. กรณีที่ผู้ประกอบการได้รับข้อบกพร่องรุนแรง (Major) และคณะกรรมการพิจารณาว่าต้องมีการเตวจติดตามผลการแก้ไข (Follow Up Audit) ณ สถานประกอบการหรือต้องมีการตรวจสอบทุก 6 เดือน 7,500.00 ต่อวัน
6. ค่าธรรมเนียมการตรวจรับรองฮาลาลสำหรับผู้แทนการผลิตหรือรับจ้างผลิต หรือกรณีผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมขนาดเล็ก (SME) หรือ OTOP คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด สามาถออกข้อบังคับเพื่อการลดหย่อนค่าธรรมเนียมและอื่น ๆ ได้ ทั้งนี้ต้องไม่เกินกว่าที่ข้อบังคับฉบับนี้กำหนด -

ดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็ม

แหล่งที่มาข้อมูล :  ข้อบังคับคณะกรรมกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการดำเนินการตรวจรับรองสถานประกอบการ  การตรวจผลิตภัณฑ์และค่าธรรมเนียม พ.ศ.2559