แบบฟอร์มคำขอรับรองฮาลาล ประกอบไปด้วย

1.  แบบฟอร์มคำขอใช้เครื่องหมายรับรองฮาลาล (สินค้าผลิต) :

1.1 Halal Manual  1.2 ภาคผนวก

2.  แบบฟอร์มคำขอต่ออายุเครื่องหมายรับรองฮาลาล (สินค้าผลิต) :

2.1 Halal Manual  2.2 ภาคผนวก

3.  แบบฟอร์มคำขอเพิ่มเติมเครื่องหมายรับรองฮาลาล (สินค้าผลิต) :

3.1 Halal Manual  3.2  ภาคผนวก

4.  แบบฟอร์มคำขอใช้เครื่องหมายรับรองฮาลาล (สินค้านำเข้า):

4.1 หนังสือเชิญตรวจผลิตภัณฑ์ (PDF)   4.2  บัญชีรายชื่อผลิตภัณฑ์ (PDF)   4.3 ข้อมูลการนำเข้า (PDF)   4.4 ข้อมูลการจัดจำหน่ายภายในประเทศ (PDF)

4.1 หนังสือเชิญตรวจผลิตภัณฑ์ (DOC)   4.2  บัญชีรายชื่อผลิตภัณฑ์ (Excel)   4.3 ข้อมูลการนำเข้า (Excel)   4.4 ข้อมูลการจัดจำหน่ายภายในประเทศ (Excel)

5.  แบบฟอร์มคำขอต่ออายุเครื่องหมายรับรองฮาลาล (สินค้านำเข้า)

5.1 หนังสือเชิญตรวจผลิตภัณฑ์ (PDF)  5.2 บัญชีรายชื่อผลิตภัณฑ์ (PDF) 5.3 ข้อมูลการนำเข้า (PDF)  5.4 ข้อมูลการจัดจำหน่ายภายในประเทศ (PDF)

6.  แบบฟอร์มคำขอเพิ่มเครื่องหมายรับรองฮาลาล (สินค้านำเข้า)

6.1 หนังสือเชิญตรวจผลิตภัณฑ์ (PDF)       6.2 บัญชีรายชื่อผลิตภัณฑ์ (PDF) 6.3 ข้อมูลการนำเข้า (PDF)  6.4 ข้อมูลการจัดจำหน่ายภายในประเทศ (PDF)

ข้อบังคับ คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

Click »  ว่าด้วยการดำเนินการตรวจรับรองสถานประกอบการ การตรวจผลิตภัณฑ์และค่าธรรมเนียม พ.ศ.2552

ระเบียบคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

Click »  ว่าด้วยเรื่องการดำเนินกิจการฮาลาล พ.ศ.2552

 ที่มา : สถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย