ขอใหม่ ขอเพิ่ม ต่ออายุ  
1. คู่มือฮาลาลเพื่อการขอรับรอง (Halal Manual) HL.Cicot OC 02
2. หนังสือเชิญตรวจรับรองฮาลาล HL.Cicot OC 03
3. คำขอรับรอง HL.Cicot OC 04
4. สัญญาคำขอใช้เครื่องหมายรับรองฮาลาล HL.Cicot OC 05
5. คำขอแต่งตั้งที่ปรึกษาประจำสถานประกอบการ   HL.Cicot OC 06
6. บัญชีรายชื่อผลิตภัณฑ์ที่ขอใช้เครื่องหมายรับรองและบัญชีรายชื่อผลิตภัณฑ์ที่ขอยกเลิกการใช้เครื่องหมายรับรอง HL.Cicot OC 07
7. บัญชีรายชื่อผลิตภัณฑ์ที่ไม่ขอรับรองฮาลาล (ถ้ามี)        
8. ตารางแสดงรายการวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ฮาลาล HL.Cicot OC 08
9. ตารางแสดงรายการวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ขอรับรอง (ถ้ามี)        
10. หนังสือสำคัญให้ใช้เครื่องหมายฯ ของผู้ประกอบการ    
11. สำเนาใบรับรองฮาลาลวัตถุดิบที่ใช้ในกระบวนการผลิต พร้อมเอกสารใบสั่งซื้อ (Purchase Order)  
12. สำเนาเอกสารผลการวิเคราะห์สินค้าสำเร็จรูปด้านความปลอดภัยจากหน่วยงานภายนอกที่ได้รับการยอมรับ  
13. สำเนาเอกสารผลการวิเคราะห์วัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูปด้านฮาลาลจากหน่วยงานที่ได้รับการยอมรับจาก สกอท. (ถ้ามี)  
14. ตัวอย่างผลิตภัณฑ์และฉากสินค้าที่ขอใช้เครื่องหมายรับรองฮาลาลตามบัญชีรายชื่อทุกรายการ  
15. แผนที่แสดงที่ตั้งโรงงาน / สถานที่ผลิตพอสังเขป  
16. หลักฐานการจัดตั้งบริษัทและการขออนุญาตผลิตตามที่กฎหมายกำหนด ดังต่อไปนี้
16.1 สำเนาบัตรประชาชน – ทะเบียนบ้านเจ้าขอสถานประกอบการ
16.2 สำเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนนิติบุคคลหรือสำเนาจดทะเบียนพาณิชย์หรือสำเนาจดทะเบียนการค้า
16.3 สำเนาใบอนุญาตจัดตั้งโรงงาน แบบ รง.2 หรือ รง. 4
16.4 สำเนาใบอนุญาตผลิตอาหาร แบบ อ 2 หรือคำขอรับเลขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน
16.5 สำเนาใบสำคัญการขอขึ้นทะเบียนคำรับอาหาร แบบ อ.17 และ อ.18
16.6 สำเนาหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา
16.7 สำเนาใบสำคัญการใช้ฉลากอาหาร แบบ ฉ.1 หรือคำขออนุญาตใช้ฉลากอาหาร (สบ.3)
16.8 ใบจดทะเบียนอาหาร/แจ้งรายละเอียดอาหาร แบบ (สบ.5) พร้อมแจ้งสูตรส่วนประกอบอาหาร
16.9 สำเนาเอกสารจาก สนง.คณะกรรมการอหารและยา (อย.)
16.10 สำเนาหนังสือรับรอง ฆจส.2 (กรณีโรงเชือด) ในกรณีที่ไม่ได้จดทะเบียนการค้า
    ผู้ประกอบการต้องส่งเอกสารใหม่ทุก 2 ปี เพื่อเป็นการปรับเอกสารให้เป็นปัจจุบัน (Update)