สถาบันอาหาร เป็นองค์กรเครือข่ายภายใต้สังกัดของกระทรวงอุตสาหกรรม มีหน้าที่ในการส่งเสริมอุตสาหกรรมอาหารของประเทศให้สามารถเติบโตและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน ซึ่งอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลก็เป็นหนึ่งในกลุ่มธุรกิจที่เรามองเห็นศักยภาพและอยู่ในขอบข่ายที่ให้การสนับสนุนและส่งเสริม เพื่อให้อุตสาหกรรมดังกล่าวสามารถเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจของชาติและนำพาความมั่งคั่งยั่งยืนมาสู่ประเทศ 
 
แนวทางการดำเนินของสถาบันอาหาร เราไม่ได้เน้นดำเนินงานตามภารกิจแต่เพียงลำพัง แต่เราจะเน้นการบูรณาการในการขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ รวมทั้งสถาบันการศึกษา ซึ่งในช่วง 5 ปีข้างหน้าต่อจากนี้ไป หน่วยงานส่วนใหญ่มีภารกิจในบูรณาการเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลภายใต้ยุทธศาสตร์การส่งเสริมพัฒนาศักยภาพธุรกิจสินค้าและบริการฮาลาล ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2559-2563) โดยมีวิสัยทัศน์ “สรรค์สร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการฮาลาลไทยให้มีมาตรฐานชั้นนำในตลาดฮาลาลโลก ภายใต้หลักการศาสนารับรอง วิทยาศาสตร์รองรับ” 
 
เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ สถาบันอาหารเองจะยึดวิสัยทัศน์และการดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ดังกล่าวในการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล ซึ่งสถาบันอาหารคาดว่าจะได้รับโอกาสเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลภายใต้ยุทธศาสตร์การส่งเสริมพัฒนาศักยภาพธุรกิจสินค้าและบริการฮาลาล ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2559-2563) ร่วมกับหน่วยงานหลักทั้ง 10 หน่วยงาน อาทิ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงสาธารณสุข และศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) 
 
บทบาทและการดำเนินงานของสถาบันอาหารภายใต้ยุทธศาสตร์ดังกล่าวจะครอบคลุมใน 3 ประเด็นยุทธศาสตร์ จากทั้งหมด 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ ซึ่งเราพร้อมที่จะเข้าไปเป็นหน่วยงานร่วมในการส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาล ดังนี้
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างศักยภาพและการพัฒนามาตรฐานและการตรวจรับรองฮาลาล
โครงการจัดทำมาตรฐานฮาลาลรายสาขา
โครงการเตรียมความพร้อมสถานประกอบการเพื่อการขอรับรองฮาลาล
โครงการพัฒนาบุคลากรและผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรฐานฮาลาล
โครงการจัดตั้งเครือข่ายห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ฮาลาลเพื่อผลักดันฮาลาลไทยสู่ความเป็นหนึ่ง
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างการผลิตสินค้าและบริการฮาลาล
โครงการพัฒนาศักยภาพธุรกิจ SMEs ผลิตสินค้าและบริการในพื้นที่ท่องเที่ยว
โครงการส่งเสริมวิสาหกิจรายย่อย (SMEs) ให้เข้าไปใช้พื้นที่นิคมอุตสาหกรรมเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับ SMEs
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพการตลาดฮาลาลสู่สากล
กิจกรรมงานแสดงสินค้าในตลาดเป้าหมาย เช่น งาน Gulfood, Thailand Halal Pavilion
 
อนึ่ง สถาบันอาหารมีกิจกรรมภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล ที่ดำเนินงานโดยสถาบันอาหาร รวมทั้งดำเนินร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในช่วงที่ผ่านมาหลายกิจกรรม อาทิ
 
กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพการผลิตสินค้าอาหารด้วยการยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าอาหารฮาลาลให้สอดคล้องตามหลักการศาสนาและมีมาตรฐานความปลอดภัย
- การอบรมบุคลากรในภาคธุรกิจเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการผลิตและการส่งออกอาหารตามหลักฮาลาล
- การอบรมแนวทางการตรวจรับรองฮาลาลสำหรับผู้ตรวจรับรอง (Train the Trainer)
- การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าอาหารฮาลาลและการพัฒนาสินค้าอาหารฮาลาลให้สอดคล้องกับมาตรฐานฮาลาล
กิจกรรมส่งเสริมการตลาดสินค้าอาหารฮาลาล 
- การจัดกิจกรรมเข้าร่วมงานแสดงสินค้าฮาลาลในต่างประเทศ 
- กิจกรรมจับคู่ธุรกิจ (Business Matching)
กิจกรรมพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการพัฒนาฮาลาลไทย (http://www.thaihalalfoods.com) เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลเชิงลึกด้านอาหารฮาลาลให้บริการแก่ภาคธุรกิจและผู้ที่สนใจ อาทิ ข้อมูลสถิติการค้า รายงาน บทวิเคราะห์ งานวิจัยตลาด ตอบสนองความต้องการในระดับปฏิบัติการและระดับบริหาร รวมทั้งเสริมสร้างความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ด้านอุตสาหกรรมของประเทศในอนาคต
 
แหล่งที่มาข้อมูล : http://www.thaihalalfoods.com (ฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการพัฒนาฮาลาลไทย)