โลจิสติกส์ฮาลาล

L (6)

     ปัจจุบันความมีประสิทธิภาพของระบบโลจิสติกส์เป็นสิ่งที่จำเป็นมาก  โดยเฉพาะสินค้าประเภทอาหารที่มีความหลากหลายในชนิด กลิ่น รส  สีสัน  ขนาด และบรรจุภัณฑ์ โลจิสติกส์จะทำหน้าที่ในการนำส่งรายการสินค้าที่ถูกต้องไปยังสถานที่ และเวลาที่ถูกต้องเพื่อสร้างความแตกต่างในด้านยอดขายและความซื่อสัตย์ต่อ ร้านค้า (รวิพร  คูเจริญไพศาล, 2552 : 279) การจัดการโลจิสติกส์นอกจากเป็นการนำเสนอสินค้าให้ถึงมือผู้บริโภคอย่างมี ประสิทธิภาพแล้วยังมีผลต่อต้นทุนสินค้าและความสามารถในการแข่งขันด้วย เนื่องจากระบบโลจิสติกส์จะประกอบด้วยการพิจารณาหลายปัจจัย ได้แก่ด้านทรัพยากร ด้านสารสนเทศ และด้านการเงิน

โลจิสติกส์ฮาลาล หมายถึง  กระบวนการวางแผน การปฏิบัติงาน และการควบคุมสินค้าทั้งการจัดการ การเคลื่อนย้ายและ การจัดเก็บสินค้า ตั้งแต่วัตถุดิบที่ฮาลาลจากแหล่งกำเนิดจนถึงผู้บริโภคที่เป็นมุสลิมให้สอด คล้องกับหลักการศาสนาอิสลาม

กิจกรรมโลจิสติกส์
L (5)

หลักสำคัญในโลจิสติกส์ฮาลาล คือ ต้องมุ่งเน้นการเคลื่อนย้ายของ สินค้าตั้งแต่แหล่งวัตถุดิบจนถึงผู้บริโภคสุดท้าย ให้สอดคล้องกับหลักการศาสนาและเป็นที่เชื่อถือของผู้บริโภคมุสลิม โดยมีการตรวจสอบตามมาตรฐานและเครื่องหมายการรับรองฮาลาลเป็นตัวชี้วัด ประสิทธิภาพ   

หลักพื้นฐานของการขนส่งและคลังสินค้าฮาลาล คือ  ควรมีการแยกสินค้าฮาลาลและไม่ฮาลาล  ตลอดจนกระบวนการขนส่งและจัดเก็บในคลังสินค้า  ได้แก่

 1. ตรวจสอบสถานะของสินค้าฮาลาล และติดฉลากสินค้าฮาลาลให้ชัดเจน
 2. ผู้ให้บริการขนส่งและจัดเก็บสินค้าควรแยกสินค้าฮาลาลและไม่ฮาลาลไม่ให้ปะปนกัน
  2.1  ในพาเลทเดียวกันจะต้องไม่มีการปะปนระหว่างสินค้าฮาลาลและไม่ฮาลาล
  2.2  ในตู้สินค้าเดียวกันหากมีสินค้าฮาลาลและไม่ฮาลาลจะต้องแยกโดยใช้ภาชนะบรรจุ อีกชั้นหนึ่ง (tertiary packaging) เพื่อป้องกันการสัมผัสระหว่างสินค้าทั้ง 2 ประเภทและจะต้องระมัดระวังในการใช้อุปกรณ์ที่ช่วยเคลื่อนย้ายไม่ให้มีการปน เปื้อนกัน
  2.3 ในการขนส่งสินค้าฮาลาลแบบเทกอง (bulk shipment) ต้องระวังไม่ให้เกิดการปนเปื้อนกับสินค้าที่ไม่ฮาลาล
 3. ควรเก็บสินค้าฮาลาลในสถานที่หรือห้องเย็นที่จัดไว้เฉพาะสำหรับสินค้าฮา ลาลเท่านั้นและรักษาสภาวะในการจัดเก็บให้เหมาะสมกับสินค้าแต่ละชนิดด้วย กรณีที่ไม่สามารถแยกพื้นที่จัดเก็บได้จะต้องแยกสินค้าฮาลาลและไม่ฮาลาลด้วย ภาชนะบรรจุอีกชั้นหนึ่งเพื่อป้องกันมิให้เกิดการสัมผัสกันทางกายภาพได้
 4. การจัดส่งสินค้าฮาลาล  ควรใส่ภาชนะหรือกล่องบรรจุสินค้า ที่ระบุว่าใช้กับสินค้าฮาลาลเท่านั้น  โดยใช้ป้ายกำกับที่เป็นสีหรือสัญลักษณ์เป็นการบ่งบอก  เพื่อความสะดวกในการดำเนินงานในการตรวจสอบ
 5. ตู้สินค้าหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการขนถ่ายสินค้าฮาลาลจะต้องถูกต้องตามหลัก สุขลักษณะ และหากมีการนำไปใช้กับสินค้าที่ไม่ฮาลาลมาก่อนจะต้องไดรับการทำความสะอาดให้ ถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลามก่อนนำมาใช้กับสินค้าฮาลาล
L (1) L (2)  

การทำความสะอาดตามหลักการของศาสนาอิสลาม มีวิธีการดังนี้ เริ่มต้นให้เช็ดหรือกำจัดเอานะยิส (สิ่งสกปรกตามหลักศาสนาอิสลาม แบ่งเป็น นะยิสเบา นะยิสปานกลาง และนะยิสหนัก) ออกให้หมดเสียก่อน แล้วทำการล้างตามนะยิสที่พบ เช่นกรณีสัมผัสกับนะยิสหนัก (สุกร หรือสิ่งที่มาจากสุกร) เมื่อกำจัดเอานะยิสออกแล้วจะต้องล้างด้วยน้ำดิน 1 ครั้ง แล้วจึงล้างด้วยน้ำสะอาดอีก 6 ครั้ง รวมเป็น 7 ครั้ง การล้างทุกครั้งจะต้องใช้วิธีปล่อยให้น้ำไหลผ่าน (ไม่ใช่เป็นการแช่หรือการจุ่ม) ในกรณีของการใช้ตู้สินค้าหรืออุปกรณ์ในการขนส่งหรือจัดเก็บสินค้าฮาลาล หากไม่ทราบประวัติการใช้ตู้สินค้าหรืออุปกรณ์เหล่านั้นมาก่อน จะต้องทำการล้างด้วยวิธีการกำจัดนะยิสหนัก

สิ่งสำคัญการขนส่งสินค้าฮาลาลจะต้องมีฉลากบ่งชี้ไปกับตัวสินค้าและใน เอกสารกำกับการขนส่งสินค้าฮาลาลทุกครั้ง ทั้งนี้การขนส่งและการจัดการคลังสินค้าถือว่าเป็นกิจกรรมโลจิสติกส์ที่มี ความสำคัญที่สุดต่อผู้บริโภคมุสลิม
 

L (4) L (3)  

เอกสารอ้างอิง  

รวิพร  คูเจริญไพศาล(2552). การกระจายช่องทางการตลาดและลอจิสติกส์. กรุงเทพมหานคร : ห้างหุ้นส่วน จำกัดสามลดา.
http://www.slideshare.net/halalstorage/halal-logistics-thailand-oct-2010-d10  (เข้าถึงเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2556)