ความหมายของวัตถุเจือปนอาหาร

วัตถุเจือปนอาหาร หมายถึง “วัตถุที่ตามปกติ มิได้ใช้เป็นอาหาร หรือเป็นส่วนประกอบ ที่สำคัญของอาหาร ไม่ว่าวัตถุนั้น จะมีคุณค่าทางอาหาร หรือไม่ก็ตาม แต่ใช้เจือปนในอาหาร เพื่อประโยชน์ในทางเทคโนโลยี ในการผลิต การบรรจุ การเก็บรักษา หรือการขนส่ง ซึ่งมีผลต่อคุณภาพ หรือมาตรฐาน หรือลักษณะของอาหาร และให้หมายความรวม ถึงวัตถุเจือปนอาหาร แต่ใช้รวมอยู่กับอาหาร เพื่อประโยชน์ดังกล่าวข้างต้นด้วย” (ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 84 (พ.ศ. 2527) และประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 119 (พ.ศ. 2532))

เอกสารประกอบ : Halal Status for Ingredients

แหล่งที่มาข้อมูลและภาพประกอบ : http://www.halal.or.th , Internet