แหล่งที่มาของข้อมูลและภาพประกอบ: International Seafood Safety & Trade Conference, 11-12 June 2015 Malaysia, http://www.thehalalfood.info
เอกสารประกอบ: conferencepaper-Paper_3.pdf