โดย ผศ.ดร. ชุติมา ไวศรายุทธ์
สัมมนา เรื่อง “ส่องโอกาสผ่านการสร้างโซ่คุณค่าอุตสาหกรรมอาหารไทยสู่ตลาดอินโดนีเซีย”
ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ 203 ชั้น 2 ศูนย์การประชุมนานาชาติบางนา(BITEC) กรุงเทพฯ
วันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2558

 

 

 

 

แหล่งที่มาของเนื้อหาและภาพประกอบ : สัมมนา เรื่อง “ส่องโอกาสผ่านการสร้างโซ่คุณค่าอุตสาหกรรมอาหารไทยสู่ตลาดอินโดนีเซีย” 11 กันยายน 2558,ฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการพัฒนาฮาลาลไทย
เอกสารประกอบ : 01_Valuechain.pdf