โดย ผศ.ดร. รวิพิมพ์ ฉวีสุข และ ดร.จุมพล วรสายัณห์
สัมมนา เรื่อง “ส่องโอกาสผ่านการสร้างโซ่คุณค่าอุตสาหกรรมอาหารไทยสู่ตลาดอินโดนีเซีย”
ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ 203 ชั้น 2 ศูนย์การประชุมนานาชาติบางนา(BITEC) กรุงเทพฯ  วันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2558
โดยโครงการพฤติกรรมผู้บริโภคและโอกาสของอาหารไทยในอินโดนีเซีย ภายใต้โครงการพัฒนาอาหารอุตสาหกรรมอาหารของไทยให้เป็นครัวคุณภาพของโลก (Thailand Food Quality to The World) และโครงการการสร้างคุณค่าบนการจัดการโซ่อุปทานอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล

 

แหล่งที่มาของข้อมูลและภาพประกอบ : สัมมนา เรื่อง “ส่องโอกาสผ่านการสร้างโซ่คุณค่าอุตสาหกรรมอาหารไทยสู่ตลาดอินโดนีเซีย” 11 กันยายน 2558, ฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการพัฒนาฮาลาลไทย
เอกสารประกอบ : 05_Logistic.pdf