อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มของอินโดนีเซียมีอัตราการขยายตัวอย่างมาก ตามรายงานของ Business Monitor International ค่าใช้จ่ายด้านอาหารและเครื่องดื่มในปี 2554 อยู่ที่ 132.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือเติบโตร้อยละ 11.1 จากปี 2553 เนื่องจากการเติบโตทางเศรษฐกิจของอินโดนีเซียในปี 2555 – 2558 คาดว่าจะอยู่ที่ร้อยละ 6.0 – 6.5 มีส่วนช่วยผลักดันรายได้ของประชากรอินโดนีเซียในอัตราเฉลี่ยร้อยละ 8.3 ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ข้อมูลของศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดว่าค่าใช้จ่ายในการบริโภคอาหารและเครื่อง ดื่มของอินโดนีเซียจะเติบโตอย่างต่อเนื่องด้วยอัตราเฉลี่ยร้อยละ 17.2 ต่อปี ในช่วงปี 2555 – 2558

ที่มา : สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงจาการ์ตา อินโดนีเซีย และ ฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการพัฒนาฮาลาลไทย

เอกสารประกอบ : Indonesia_Aug 2014.pdf