สถานที่ขอรับรองฮาลาล >> สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

       ในประเทศไทยการขออนุญาตใช้เครื่องหมายฮาลาลและหนังสือรับรองการผลิตอาหารฮาลาล ผู้ผลิตจะต้องติดต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบคือ “สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย (สกอท)”   

การขอรับรองมาตฐาน ฮาลาล สามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด (ฝ่ายกิจการฮาลาล) ในกรณีที่จังหวัดของท่านไม่มีสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด (ฝ่ายกิจการฮาลาล) ทานต้องติดต่อสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยเท่านั้น

1. สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย (ฝ่ายกิจการฮาลาล)
เลขที่ 45 หมู่3 ถนนคลองเก้า แขวงคลองสิบ ถนนคลองเก้า  แขวงคลองสิบ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
ติดต่อ
Tel :  02 949 4215, 02 949 4114
Fax :  02 949 4250, 02 949 4341 
E-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
www.cicot.or.th

2. กรุงเทพมหานคร 
ประธานฝ่ายกิจการฮาลาล  คุณอับดุลเราะมาน  เยนา 
45  หมู่ 3  ถนนคลองเก้า  แขวงคลองสิบ  เขตหนองจอก  กรุงเทพมหานคร  10530 
ติดต่อ  คุณมนธรรม, คุณสาวิตรี, คุณสุนันท์ 
Tel :  (02) 949-4259 / 949-4330 / 949-4184 ต่อ 14 
Fax :  (02) 597-8991 / 989-7108 ต่อ 25, 26 
E-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   

3. กระบี่ 
ประธานฝ่ายกิจการฮาลาล  คุณธัญญา  เหล่ชาย 
257  หมู่ 2  ตำบลไสไทย  อำเภอเมือง  จังหวัดกระบี่  81000 
ติดต่อ  คุณอภิญญา  กิ่งเล็ก  (08-0040-2798)          
Tel :  (075) 700-324 Fax :  (075) 700-324 
E-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.ick.or.th

4. กาญจนบุรี 
ประธานฝ่ายกิจการฮาลาล  คุณนลูลา  ปาทาน  
962  หมู่ 3  ถนนแสงชูโต  ตำบลท่าม่วง  อำเภอท่าม่วง  จังหวัดกาญจนบุรี  71110 
ติดต่อ  คุณฟาติมะ  (08-6367-3566) 
Tel :  (034) 611-148 
Fax :  (034) 611-148 
E-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5. ขอนแก่น
ประธานฝ่ายกิจการฮาลาล  
108/48  หมู่ 4  ซอยอนามัย 18  ถนนอนามัย  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น  40000
ติดต่อ  เลขานุการ  088-861-1423  คุณทรงศักดิ์  (083-037-0553)
Tel :  (043) 220-531
Fax :  (043) 220-531
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

6. ฉะเชิงเทรา
ประธานฝ่ายกิจการฮาลาล  คุณอิมรอน  ซำสุรีย์ 
27/1  หมู่ 7  ตำบลสิงโตทอง  อำเภอบางน้ำเปรี้ยว  จังหวัดฉะเชิงเทรา  24150
ติดต่อ  คุณสงวน  โซ๊ะเฮง  (08-1773-4831)
Tel :  (038) 517-926 
Mo : 08-1932-3495

7. ชลบุรี
ประธานฝ่ายกิจการฮาลาล  คุณประสิทธิ์  หวังเกษม 
45/2  หมู่ 5  ถนน 331  ตำบลตะเคียนเตี้ย  อำเภอบางละมุง  จังหวัดชลบุรี  20150
ติดต่อ  คุณนันทวุฒิ  (08-9824-5528),  คุณมาลี (081-620-3068),  คุณวาริณี (094-561-6007)
Tel :  063-218-9141
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

8. ชุมพร 
ประธานฝ่ายกิจการฮาลาล  คุณยาซีน  นรินทร
62  หมู่ 4  ตำบลท่าแซะ  อำเภอท่าแซะ  จังหวัดชุมพร  86140  (บ้านคุณเกรียงศักดิ์) 
ติดต่อ  คุณเกรียงศักดิ์  มิตรเจริญ  (08-9822-0067) 
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

9. ชัยภูมิ 
ประธานฝ่ายกิจการฮาลาล  คุณวิรัช  พาลี 
บริเวณมัสยิดดารุชซารีฟ  248/2  หมู่ 2  ตำบลบ้านกอก  อำเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูมิ  36130 
229/12  หมู่ 2  ตำบลบ้านกอก  อำเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูมิ  36130 
ติดต่อ  คุณทรงพล  พลราษฎร์  (08-6874-2938) 
Fax : (044) 851-862

10. เชียงราย 
ประธานฝ่ายกิจการฮาลาล  คุณชัชวาลย์ 
193/2  ถนนราชโยธา ซอย 1 (ศรีอ่างทอง)  ตำบลรอบเวียง  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงราย  57000 
ติดต่อ  ร.ต.ต.ทัศน์  ดำรงค์เมือง (08-1885-3598) 
Tel & Fax :  (053) 712-312 / (053) 717-226
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

11. เชียงใหม่ 
ประธานฝ่ายกิจการฮาลาล  คุณมหาอ๊อสอารีย์  ศรีชะนะ  
50  ถนนเจริญประเทศ ซอย 1  ตำบลช้างคลาน  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่ 50100 
ติดต่อ  คุณนริศรา  087-303-3429 / คุณรสรินทร์  089-683-0709 
Tel & Fax :  (053) 284-505 / (053) 271-142 
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

12. ตรัง 
ประธานฝ่ายกิจการฮาลาล  คุณฉาย  ศรีธัญญแก้ว 
มัสยิดกลาง 158  หมู่ 1  ตำบลทุ่งกระบือ  อำเภอย่านตาขาว  จังหวัดตรัง  92140 
ติดต่อ  คุณศักดิ์กริยา  สองสาแซะอาหลี (เลขานุการ)  089-295-2968 
Tel :  (075) 204-757, 081-747-4417 
Fax : (075) 204-757 
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

13. ตราด 
ประธานฝ่ายกิจการฮาลาล  คุณอิสมาแอล  อาดัม 
5/6  หมู่ 3  ตำบลวังกระแจะ  อำเภอเมือง  จังหวัดตราด  23000 
ติดต่อ  คุณสมชาย  โมหะหมัดตาเฮด (เลขานุการฝ่ายฮาลาล)  (08-6062-5101) 
Tel :  (039) 530-582 / (039) 530-070 
Fax :  (039) 530-070,  (039) 520-585 
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

14. ตาก 
ประธานฝ่ายกิจการฮาลาล  คุณพงษ์สวัสดิ์  ทองประวิทย์
25  มัสยิดอันซอร์  ซอยดาวะฮ  ถนนแม่สอด-แม่ดาว  ตำบลแม่สอด  อำเภอเมือง  จังหวัดตาก  63000 
ติดต่อ  คุณเอกชัย  เนติภูมิกุล (08-1887-0062) (08-9270-1019) 
Fax :  (055) 531-117  ที่โรงเรียน 
Fax : (055) 531-988  (บ้านประธานจังหวัด) 
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

15. นครนายก 
ประธานฝ่ายกิจการฮาลาล  คุณไสว  สมาน
29/1  หมู่ 11  ตำบลพระอาจารย์  อำเภอองครักษ์  จังหวัดนครนายก  26120 
ติดต่อ  คุณธานี  พ่วงชู  (08-9010-2468) 
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   

16. นครศรีธรรมราช 
ประธานฝ่ายกิจการฮาลาล  คุณกรียา  กิจจารักษ์ 
หมู่ 3  ตำบลนาเคียน  อำเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  80000 
ติดต่อ  คุณสะมะแอ  กายแก้ว  (08-6120-8891)     คุณรัชนี  082-282-3895 
Tel :  (075) 447-059 
Fax :  (075) 447-059 
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  (คุณรัชนี)   

17. นครสวรรค์ 
ประธานฝ่ายกิจการฮาลาล  คุณอุสมาน  งามสมชาติ  
27/2  ซอยพรมนคร 2  ตำบลตาคลี  อำเภอตาคลี  จังหวัดนครสวรรค์  60140 
ติดต่อ  คุณสุไรมาน มะณี  (08-9776-9650) 
Tel :  (056) 328-789 
Fax :  (056) 262-799 
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

18. นนทบุรี 
ประธานฝ่ายกิจการฮาลาล  คุณประเสริฐ  อยู่เจริญ  
มัสยิดน๊ะฮ์ฎอตุ้ลอิสลาห์  หมู่ 2  ตำบลละหาร  อำเภอบางบัวทอง  จังหวัดนนทบุรี  11110 
ติดต่อ  คุณสุเทพ  087-031-7255 
Tel :  0-2194-3157 
Fax :  0-2101-3643  โทรแจ้งก่อน   

19. นราธิวาส 
ประธานฝ่ายกิจการฮาลาล  คุณซาฟีอี  เจ๊ะเลาะ  
221  บริเวณศูนย์ราชการ  หมู่ 10  ตำบลลำภู  อำเภอเมือง  จังหวัดนราธิวาส  96000 
ติดต่อ  คุณรุสดี ดอหะ  (08-4748-1771) / คุณยี  (08-6957-2885)  คุณอัสวัน 080-715-0024 
Tel :  (073) 530-826 
Fax :  (073) 530-828 
E-mail  :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   

20. ปทุมธานี 
ประธานฝ่ายกิจการฮาลาล  คุณเสรี  ล้ำประเสริฐ 
55  หมู่ 12  ตำบลบึงทองหลาง  อำเภอลำลูกกา  จังหวัดปทุมธานี  12150 
ติดต่อ  คุณสารินี  (08-6539-0684)  (091-776-2171) 
Tel & Fax :  0-2150-7881 / 0-2150-7709 
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   

21. ประจวบคีรีขันธ์ 
ประธานฝ่ายกิจการฮาลาล  คุณประเสริฐ  มินิ 
3/1  หมู่ 11  ตำบลห้วยทราย  อำเภอเมือง  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000 
ติดต่อ  คุณสมชาย  ซาดัดคาร (เลขานุการ)  (08-9764-0191)  คุณยูซบ  โต๊ะวัง  08-1751-3704 
Fax : (032) 672-143 
E-mail  :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

22. ปัตตานี 
ประธานฝ่ายกิจการฮาลาล  คุณอัศมี  โต๊ะมีนา  
63  หมู่ 1  ตำบลบ่อทอง  อำเภอหนองจิก  จังหวัดปัตตานี  94170 
ติดต่อ  คุณอับดุลมานะ  080-864-9075  /  นายแวอาลี  081-092-7071 
Tel :  (073) 330-876 
Fax :  (073) 330-875 
E-mail  :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
   
23. พระนครศรีอยุธยา 
ประธานฝ่ายกิจการฮาลาล  คุณมูฮำหมัด  พันดนตรี   
หมู่ 5  ตำบลปากกราน  อำเภอพระนคร  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000 
ติดต่อ  คุณณรงค์  (08-1795-1007) / คุณอัสอารี  อิสลาม  (08-1636-1569 / 08-8960-2302) 
Tel :  (035) 200-729 ติดต่อ  คุณไอยูบ (08-6335-5460) 
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   

24. พังงา 
ประธานฝ่ายกิจการฮาลาล  คุณเจษฎา  ท่อทิพย์
45/107  หมู่ 3  ตำบลตากแดด  อำเภอเมือง  จังหวัดพังงา  82000 
ติดต่อ  คุณอุไร  (08-6283-2328) 
Tel :  (076) 440-502 
Fax :  (076) 481-271 
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   

25. พัทลุง 
ประธานฝ่ายกิจการฮาลาล  คุณหร้อหมาน  โต๊ะราหนี 
มัสยิดแม่ขรี  ตำบลแม่ขรี  อำเภอตะโหมด  จังหวัดพัทลุง  93160 
ติดต่อ  คุณสุใบดะห์ (08-1277-5093) 
Tel :  (074) 695-051 / 081-738-6395 
E-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   

26. เพชรบุรี 
ประธานฝ่ายกิจการฮาลาล  คุณอนันต์  ม่วงอุมิงค์  
60  หมู่ 7  ตำบลท่าแร้ง  อำเภอบ้านแหลม  จังหวัดเพชรบุรี  76110 
ติดต่อ  ฟารีดา (091-883-4264) 
Tel :  (032) 782-087 
Fax :  (032) 782-087 
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   

27. เพชรบูรณ์ 
ประธานฝ่ายกิจการฮาลาล คุณเอกลักษณ์  กันซัน 
หมู่ 9  ตำบลวังชมภู  อำเภอเมือง  จังหวัดเพชรบูรณ์  67210   (บ้านประธาน) 
ติดต่อ  คุณศักดา  (08-4620-4688)   น้องนา (095-307-7406)   
Fax : (056) 771-151 
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  (เมล์ประธานจังหวัด)   

28. ภูเก็ต 
ประธานฝ่ายกิจการฮาลาล  จ.ส.ต.โกมล  ดุมลักษณ์ 
57/28  หมู่ 5  ถนนเทพกระษัตรี  ตำบลเกาะแก้ว  อำเภอเมือง  จังหวัดภูเก็ต  83000 
ติดต่อ  คุณวีรชาติ (ยะฟัร)  (08-7419-8183) / คุณปิยเดช  (08-2815-8149) 
Tel :  (076) 377-546 
Fax :  (076) 377-546 
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

29. ยะลา 
ประธานฝ่ายกิจการฮาลาล  คุณอารีฟีน  เจ๊ะแม  
76/1  หมู่ 1  ตำบลท่าสาป  อำเภอเมือง  จังหวัดยะลา  95000 
ติดต่อ  คุณมะรอมลี  มาปะ  (08-9736-4132) 
Tel :  (073) 203-322, 203-325 
Fax :  (073) 203-324 
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   

30. ระยอง 
ประธานฝ่ายกิจการฮาลาล  คุณนพพล  โต๊ะพ่อ  
87/7  หมู่ 3  ตำบลเชิงเนิน  อำเภอเมือง  จังหวัดระยอง  21000 
ติดต่อ  คุณอาหมัด  หมื่นพรหม  (08-9129-1873)        
Tel :  (038) 016-010 , (038) 016-030 
Fax :  (038) 016-010 ต่อ 16 
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   

31. ระนอง 
ประธานฝ่ายกิจการฮาลาล  คุณหมาดสะ  หมานหนำ 
14/3  หมู่ 3  ตำบลกำพวน  อำเภอสุขสำราญ  จังหวัดระนอง  85120 
ติดต่อ  คุณยุรนันท์  หมานจิตร  (08-6272-7166) 
Tel & Fax :  (077) 893-038 
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   

32. ราชบุรี 
ประธานฝ่ายกิจการฮาลาล  คุณสมาน  สันติสามัคคี 
118  หมู่ 3  ตำบลดอนตะโก  อำเภอเมือง  จังหวัดราชบุรี  70000 
ติดต่อ  คุณฆอซาลี  (08-9910-3259)   คุณพิชัย  (081-944-8637)  คุณลือชา  086-813-3427 
Tel :  (032) 325-483 
Fax :  (032) 325-483 
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   

33. ลพบุรี 
ประธานฝ่ายกิจการฮาลาล  คุณมะนัด  แสงวิมาน 
6/2  หมู่ 8  อาคารดารุสสลาม ชั้น 2  ตำบลลำนารายณ์  อำเภอชัยบาดาล  จังหวัดลพบุรี  15130 
ติดต่อ  คุณอภิสิทธิ์  บุญรอด  (08-1946-1673) 
Tel & Fax :  (036) 630-129 / (036) 461-937 
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   

34. แม่ฮ่องสอน 
ประธานฝ่ายกิจการฮาลาล  คุณวิเชียร  พูลวานิช 
27/5  ถนนแม่สะเรียง  ตำบลบ้านกาศ  อำเภอแม่สะเรียง  จังหวัดแม่ฮ่องสอน  58110 
ติดต่อ  คุณนิมิต  หะซัน  (08-4156-7314) 
Fax :  (053) 681-219    

35. สงขลา 
ประธานฝ่ายกิจการฮาลาล  คุณสมาท  เหตุหาก 
352 อาคารมัสยิดกลางจังหวัดสงขลา ถนนลพบุรีราเมศวร์  หมู่ 10  ต.คลองแห  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา  90110 
ติดต่อ  คุณซัยตูน (ซัลมา)  (08-9735-9694) 
Tel :  (074) 305-300 
Fax :  (074) 305-301 
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   

36. สตูล 
ประธานฝ่ายกิจการฮาลาล  คุณกอหรี  ปัญญายาว  
282  หมู่ 1  ถนนยนตรการกำธร  ตำบลฉลุง  อำเภอเมือง  จังหวัดสตูล  91140 
ติดต่อ  คุณมารียา  เจ๊ะบา  (08-9976-0241)  
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Fax :  (074) 799-223 
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   

37. สมุทรปราการ 
ประธานฝ่ายกิจการฮาลาล  คุณไพศาล  พรหมยงค์ 
31  หมู่ 19  ซอยสุขสวัสดิ์ 39/1  ตำบลบางพึ่ง  อำเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ  10130 
ติดต่อ  คุณอารมย์  ยูโซ๊ะ (081-850-2649)       
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Tel :  0-2817-2793 / 0-2817-2465  (081-667-0762) 
Fax :  0-2817-2465 คุณสาโรช สุดใจดี (08-9792-2859) 
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   

38. สระบุรี 
ประธานฝ่ายกิจการฮาลาล  ดร.เสน่ห์  พงษ์สว่าง 
369  มัสยิดมะบาดุ้ลบารี  ถนนพหลโยธิน  ตำบลปากเพรียว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000 
ติดต่อ  คุณนุสรา  (08-0831-6746) 
Tel & Fax :  (036) 670-204 
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   

39. สุราษฎร์ธานี 
ประธานฝ่ายกิจการฮาลาล  คุณสุนทร  อบรม
65/25  ซอยมัสยิด  ถนนท่าทอง  ตำบลตลาด  อำเภอเมือง  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  84000 
ติดต่อ  คุณยามาล  หวานสุโหลง (เลขานุการฮาลาล)  (08-1476-3063) 
Tel :  (077) 287-130 
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   

40. อ่างทอง 
ประธานฝ่ายกิจการฮาลาล  คุณกฤษดา  นาคประวิต 
45/1  หมู่ 1  ตำบลชะไว  อำเภอไชโย  จังหวัดอ่างทอง  14140 
ติดต่อ  คุณณรงค์เดช  (08-1909-1301) / คุณอับดุลลาฮ์  (08-4013-7707) 
Tel :  (035) 641-636 
Fax :  (035) 625-646 
E-mail  :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   

แหล่งที่มา : สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย       

ระบบฐานข้อมูลความปลอดภัยทางอาหารฮาลาล เป็นเพียงการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลและเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน

I.   Definition:

A written declaration / ruling (Fatwa) by American Halal Foundation (AHF), stating the product is Halal and fit for Muslim consumption anywhere in the world, based on auditing process performed by AHF.

II.   Purpose:

·         To ensure the product is Halal (Divinely lawful) and Tayyab (pure, wholesome, and safe).

·         To give assurance to the Muslim consumer that the product is halal, in fulfillment to his/her (Islamic) religious obligation to consume Halal.

III.   Principles:

·         Should meet Islamic dietary standards

·         Should comply with all rules of AHF

·         Should fulfill all administrative requirements

·         Should conform to all documentation requirements

·         Should be able to set up, implement, and maintain Halal Assurance System to

sustain Halal status of the certified product(s). 

 

IV.   Islamic Halal Dietary Standards:

·         All materials should be halal.

·         There are six categories of food that are Haram (Prohibited):

(Every thing is Halal except ABCD IS Haram)

A:    Alcohol

B:    Blood                    

C:    Carnivorous Animals and Birds

D:    Dead Meat (Carrion)

I:      Immolated Food to other deities other than Allah

S:     Swine (Pork and Pork By-Products) 

 

·         Haram materials should be avoided at every step of the production process, including in packaging, storage, transportation, and distribution.

·         Contamination and cross contamination with haram material(s) must be avoided at every step of production, storage, and distribution.

·         Should follow Islamic cleaning and sanitizing procedures.

·         Integrity of Halal product(s) must be maintained all the way from procurement of raw materials through the production of finished product(s).

 

V.  Registration:

(A)    Processing Industry

i)         Producer must register all the products that are produced in the plant/facility/location, and/ or have the same brand.

ii)       Producer must register all the raw materials/ingredients used in the production of each of the products produced.

iii)      Producer must register all the production facilities/plants, including toll manufacturing / Co-packing / Re-packing / Re-labeling / Private-labeling

iv)     Audit will be conducted at all the facilities/plants/locations where the product is produced / handled / packed / re-labeled.

v)       Audit will be conducted at critical material suppliers, if warranted.

vi)     Producer must implement Halal Assurance System.

vii)    Toll manufacturer must implement Halal Assurance System.

 

(B)    Restaurant & Catering Service / Food Service

i)         Restaurants / Catering Service / Food Service must register all  menu items.

ii)       Must register all the ingredients / raw materials used in the preparation of all the menu items.

iii)      Must register all the outlets, kitchen, warehouses, and distribution agents.

iv)     Audit will be conducted at all the facilities for all the menu items with all their ingredients / raw materials.

 

VI.      Process / Procedure of Obtaining Halal Certificate:

·         Producer should make a preliminary application requesting Halal supervision and certification (See Application Form)

·         Producer should submit a list of all the products produced by the company.

·         Producer should submit a master list of all the raw materials / ingredients used in the production of all the products produced at the facility / plant / location (Spread Sheet of Matrix of Materials).

·         Producer must identify products to be halal certified.

·         Producer should submit a complete list of all the raw materials / ingredients used in the production of each product to be halal certified (Spread Sheet of Matrix of Materials).

·         Producer should allow plant audit and inspection to assess facility for halal production.

·         Producer must sign an agreement with AHF.

·         Producer must set up Halal Assurance System (HAS) at the production facility / plant.

·         Producer must appoint an Internal Halal auditor / Coordinator and a team who will be responsible to implement the Halal Assurance System.

·         Producer should submit six monthly (Biannual) report of Halal Assurance System Implementation.

VII.        Auditing:

(A)         Scope of Auditing

i)                     HAS Implementation

ii)                   Raw material/Ingredient checking

iii)                  Product formulae checking

iv)                 Warehouse observation

v)                   Production observation

vi)                 Cleaning / sanitation procedure checking

vii)                Laboratory analysis (if any)

viii)              Packaging / labeling / storage / Transportation checking

 

(B)         Auditing Steps

1)       Assessment of HAS Implementation

a)       Evaluation and Verification of halal management organization

b)       Evaluation of Halal policy implementation

c)       Checking and verifying documents of HAS implementation

d)       Orientation of HAS to employees/staff

e)       Training

f)        Communication

g)       Internal halal audit system

h)       Management review of HAS

 

2)     Raw Material Checking

a)   Administration system of materials (coding system)

b)   List of all raw materials, their suppliers, sources of origin, halal certificates (if any). See the Spread Sheet of matrix of Materials

c)   Documentation of purchasing of all materials

d)  Verification of material documents

e)   Identification of critical ingredients

 

3)       Product Formulae Checking

a)   Product formulae ID numbers

b)  Check raw materials / ingredients of product formulae

c)   Production sheet

 

4)     Warehouse Observation

a)       Check system of goods receiving in the warehouse

b)       Check system of storage of products / raw materials

c)       Check possibility of co-mingling, mislabeling, contamination

d)       Check material verification with documents

 

5)     Production Observation

a)  Check manufacturing/production flow chart

b)  Check production lines

c)  Identify critical points of co-mingling, contamination, cross contamination

d)  Check record of products produced on halal lines

e)  Check product routing system

 

6)     Cleaning / Sanitation Procedure                                               

a)   Check cleaning / sanitizing agents

b)   Check cleaning / sanitizing procedure

c)   Check disposal (of waste material) system Laboratory Analysis

a)   Send samples to independent laboratory for checking critical raw material(s) / ingredient(s), if necessary.                                                                  

 

7)       Packaging / Labeling /  Storage / Transportation

a)       Check packaging material for contact surface to finished  products

b)       Check labeling is appropriate and accurate

c)       Check storage system of halal products and non-halal products

d)       Check logistic system of transportation

 

VIII)                  Monitoring System

1)       Semi annual report of Halal Assurance System (HAS) implementation

2)       Report of every change of raw material, supplier, and production system

3)       Staff Training

4)   Unscheduled inspection

FLOW  CHART  OF  HALAL  CERTIFICATION  PROCESS

Credit : http://www.halalfoundation.org

Source: Wan-Hassan, W.M. (2007) ‘Globalising Halal Standards: Issues and Challenges’,The Halal Journal , July – August, 38-40.

Globalising Halal Standards: Issues and Challenges

By: Wan Melissa Wan Hassan

The need to establish one global Halal standard is currently the most pressing issuewithin the Halal industry. The definitions of Halal, while generally agreed upon byMuslims, display significant gaps when it comes to their application in the industry. Dueto differing Halal standards not only between countries but also within each country(following the presence of various Halal authorities), confusion, misunderstanding andeven abuse in the Halal audit and certification process have occurred. Additionally,supply chains have been broken whilst artificial shortages of raw material have emergedas a result of disunity between Halal certification bodies.

There is plenty at stake for the industry. The loss of Halal status can easily translate intosignificant loss of revenue. A case in point is the recent delisting of Australian and NewZealand Halal meat producers by JAKIM in Malaysia because of ‘thoracic sticking’. Itwas reported that the combined loss of exports amounted to $53 million.

Industry players are the ones who best understand the impact of not having uniformity inthe application of Halal standards. According to the World Halal Forum (WHF)Chairman, Khairy Jamaluddin, one of the reasons why the Halal industry cannot growfaster, despite rising demands for Halal products worldwide, is because there is noconsensus on a Halal standard. Each country has its own certification body, which leadsto disagreements over animal feed, slaughtering methods, packaging, logistics and other issues.

 

Indeed, all sectors of the market from inter-government agencies to the smallest trader have recognized the need for one global Halal standard that is recognised by all importingcountries.

However, for this to be achieved, there are varying views that need to be sortedout.

The challenges to globalisation

Different Halal authorities follow different Islamic rulings regarding issues such asgelatine, food flavourings, animal enzymes, phosphates, mechanical slaughter, stunningof animals and the usage of thoracic stick. This sometimes creates confusion for  producers who may not know which authority to consult in order to get their productcertified for the right market.

While the industry welcomes the idea of establishing a global Halal standard,certification authorities on the contrary may feel that it can thin out the integrity of eachHalal certifying body, including JAKIM’s. The World Halal Council (WHC), establishedin December 1999 for instance, has spent several years working towards an International

Halal Certification Standard. The council, which is comprised of Halal certifiers fromaround the globe, is currently still working through ‘thorny issues’ and controversialtopics pertaining Halal dietary laws.

Amidst the growing number of agencies issuing Halal certificates, there is also anincreasing trend for local government departments to take charge of Halal certification asa result of the increasing demand for the export of Halal goods. The governments of Malaysia, Thailand, Indonesia, Singapore and the Philippines, for example, haveestablished institutions specifically for Halal certification. Given the increasinginvolvement of governments in Halal certification, it would be very difficult for countriesto collectively agree on one global Halal standard as this would mean surrendering their sovereign rights.

How do we find a middle ground?

If certification agencies cannot agree on one Halal standard, then how do we find amiddle ground? This was one of the questions raised during the recent World HalalForum held in Kuala Lumpur on 7-8 May 2007. Dr. Habib M’Nasria, Director of QualityControl at McDonald’s International, suggested the establishment of a Minimum CoreStandard carrying zero tolerance for a few basic issues (like pork and alcohol) withaddendums applied to each individual country (as shown in Figure 1). The addendums,for example, would clearly list out countries that permit electrical stunning on animals prior to Halal slaughter (such as Malaysia, Indonesia and Thailand). Unfortunately,considering that some countries do not even have a national Halal standard, let alonestatutory regulations pertaining Halal, it would be difficult to globally implement thestandard proposed by M’Nasria. As mentioned above, Halal certification is carried outnot only by local government authorities but also various Islamic centres andorganisations which complicates matters. There are bodies that do not recognise theother’s certification because each would follow their own guidelines and interpretation of the Holy Qur’an and Hadith. In countries like the UK, for example, there are over 20different Halal certification bodies in operation. Some of them permit the use of electricalstunning while others like the Halal Monitoring Committee (HMC) and the MuslimCouncil of Britain (MCB) firmly reject such practice.

 

Creating one standard for the Halal food industry through a general open-for-allcertification scheme will be extremely difficult because one standard will not meet theneeds of all certification bodies. Another speaker at the World Halal Forum 2007, Dr.Jochen Zoller, who is President of Food Services Division at Intertek in the UK,suggested that “We should set up a Halal benchmark with an independent third partycertification body, like the BRC.” He also added, “If we use ISO, it will take us forever.”

The BRC (British Retail Consortium), which is a leading trade association in the UK,represents all forms of retailers from small independently owned stores to bigdepartmental chain stores. In the UK, under the Food Safety Act of 1990, retailers or  brand owners have a legal responsibility for the products under their own labels.However, they must also grapple with a variety of different certification systems thatexist worldwide following several food crises and the increasing demand for high qualityfood products. The BRC, in 1998, subsequently took the initiative to harmonize retailstandards by introducing the Food Technical Standard to evaluate whether manufacturersfulfil the requirements of retailers who sub-contract the manufacturing of products under their own brand name. The standard requires tight controls over the process in which products are produced so that with a BRC certificate, manufacturers satisfy all thatBritish Supermarkets demand at once.

In recent years, the number of certification standards established by private institutionslike the BRC (as shown in Table 2), has increased worldwide in the agribusiness or foodindustry. Indeed, food safety and quality standards established by private institutions aretoday becoming the predominant drivers of agri-food systems although traditionally suchstandards were the preserve of government regulation. Private standards, which are also becoming a primary determinant of market access in selected industrial countries, are fast becoming a global phenomenon and are even pervading the agri-food markets of developing countries.

The IHI Alliance: The Vehicle to Harmonizing Halal Standards

There is an urgent need to reduce the problems created by the plethora of Halal standardsand much can be learned from the trends to harmonize food safety and quality standardsin Western developed countries. The Halal industry is now worth billions but there arestill no international standards and best practices, making it a complex area to navigatefor companies trading Halal goods globally. Additionally, according to Nestle’s OthmanMohd Yusof, “with increasing trade barriers, regulatory impediments and food safetystandards, the need for a premium global standard is crucial”. If Halal is to penetrate themainstream market and gain access to global consumers, the standards for Halal producers must be raised. The nature of Halal furthermore requires rigorous certification.

Following a resolution that was passed at the World Halal Forum in 2006, theInternational Halal Integrity (IHI) Alliance was formed at the recent WHF 2007. As anon-profit, non-governmental and non-national body, it “aims to provide a platform for its members to share information and work towards upholding the integrity of the Halalindustry; to provide a communication channel for its members with relevant parties; andto strengthen the Halal industry to fulfil its highest potential (World Halal Forum 2007, p.30).

Harmonisation that comes through the IHI alliance will help develop Halal standards thatare acceptable globally and that will facilitate global trade so that both consumers andretailers would be able to get the right quality of products. An all-encompassing Halalstandard and a harmonised Halal certification system worldwide would also “helpindustries to expedite product development, assuring the consumers, reducing the number of multiple certifications and thereby compressing the supply chain cycle time”(Kamaruzaman 2006a, p.2). The new Halal guidelines and certification system willtherefore be suitable not only for the Muslims but also global consumers at large.

The success of the IHI Alliance will largely depend on the stakeholders of the non-Muslim business community throughout the value chain. With their support, the IHIAlliance will serve to protect the interests of both the industry and consumers, apart fromensuring the integrity of Halal products around the world.

References :

Henson, S. (2006) The Role of Public and Private Standards in Regulating International Food

                Markets, paper prepared for the IATRC Summer Symposium ‘Food Regulation and Trade:

                Institutional Framework, Concepts of Analysis and Empirical Evidence’, Bonn, Germany, 28-30

                May.

Kamarul Aznam, Kamaruzaman (2006) HDC: Local Halal Manufacturers Must Raise Standards to 

               Penetrate the Global Halal Market, The Halal Journal, Kuala Lumpur,

               http://www.halaljournal.com/artman/publish_php/article_1079.php (Accessed 12 June 2007)

M’Nasria, H. (2007) Challenges for Multinationals in the Global Halal Market, presentation

                delivered at the World Halal Forum, Kuala Lumpur, 7-8 May.

World Halal Forum (2007) World Halal Forum: the Executive Review 2007, KasehDia Sdn. Bhd.: KualaLumpur

Credit : , Academia.edu

 

 


Search
Type in the box and press the enter key.