»สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

»สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกรุงเทพ

»สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดภูเก็ต

»สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี

»สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่

»สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี

»สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสตูล

»สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเพชรบุรี

»สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดระยอง

»สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

»สถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย

»ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

»สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

»มุสลิมไทยโพสต์

»Halal Turkey

»Halal Indonesia

»Halal Australia Pty Ltd

»Australia - Halal development and accreditation organisation

»Supreme Islamic Council of Halal Meat in Australia Incorporated (SICHMA)

»Islamic Religious Council of Singapore

»ISLAMIC DA\'WAH COUNCIL OF THE PHILIPPINES

»Vietnam Office HALAL certificate

»Halal Food Manufacturers

»Middle East Food Magazine

»GCC standadization Organization

»The Halal Journal

»Indonesia Food Regulation

»UAE Interact Food News

»The Muslim Food Board - UK

»Official Portal for the Malaysian Halal Hub

»ISNA Halal Certification Agency - Canada

»American Halal Foundation

»ISWA Halal Certification Department - USA

»Halal India

»Halal Research Council

»Halal Food Council Europe

»Halal Headline

»Halal Audit Company - Netherlands

»Canadian Halal Food - Ingedients descriptin

»Food Ingredient Numbers

»Muslim Consumer Group - Halal Knowledge

»ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์