ขอใหม่ ขอเพิ่ม ต่ออายุ  
1. คู่มือฮาลาลเพื่อการขอรับรอง (Halal Manual) HL.Cicot OC 02
2. หนังสือเชิญตรวจรับรองฮาลาล HL.Cicot OC 03
3. คำขอรับรอง HL.Cicot OC 04
4. สัญญาคำขอใช้เครื่องหมายรับรองฮาลาล HL.Cicot OC 05
5. คำขอแต่งตั้งที่ปรึกษาประจำสถานประกอบการ   HL.Cicot OC 06
6. บัญชีรายชื่อผลิตภัณฑ์ที่ขอใช้เครื่องหมายรับรองและบัญชีรายชื่อผลิตภัณฑ์ที่ขอยกเลิกการใช้เครื่องหมายรับรอง HL.Cicot OC 07
7. บัญชีรายชื่อผลิตภัณฑ์ที่ไม่ขอรับรองฮาลาล (ถ้ามี)        
8. ตารางแสดงรายการวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ฮาลาล HL.Cicot OC 08
9. ตารางแสดงรายการวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ขอรับรอง (ถ้ามี)        
10. หนังสือสำคัญให้ใช้เครื่องหมายฯ ของผู้ประกอบการ    
11. สำเนาใบรับรองฮาลาลวัตถุดิบที่ใช้ในกระบวนการผลิต พร้อมเอกสารใบสั่งซื้อ (Purchase Order)  
12. สำเนาเอกสารผลการวิเคราะห์สินค้าสำเร็จรูปด้านความปลอดภัยจากหน่วยงานภายนอกที่ได้รับการยอมรับ  
13. สำเนาเอกสารผลการวิเคราะห์วัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูปด้านฮาลาลจากหน่วยงานที่ได้รับการยอมรับจาก สกอท. (ถ้ามี)  
14. ตัวอย่างผลิตภัณฑ์และฉากสินค้าที่ขอใช้เครื่องหมายรับรองฮาลาลตามบัญชีรายชื่อทุกรายการ  
15. แผนที่แสดงที่ตั้งโรงงาน / สถานที่ผลิตพอสังเขป  
16. หลักฐานการจัดตั้งบริษัทและการขออนุญาตผลิตตามที่กฎหมายกำหนด ดังต่อไปนี้
16.1 สำเนาบัตรประชาชน – ทะเบียนบ้านเจ้าขอสถานประกอบการ
16.2 สำเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนนิติบุคคลหรือสำเนาจดทะเบียนพาณิชย์หรือสำเนาจดทะเบียนการค้า
16.3 สำเนาใบอนุญาตจัดตั้งโรงงาน แบบ รง.2 หรือ รง. 4
16.4 สำเนาใบอนุญาตผลิตอาหาร แบบ อ 2 หรือคำขอรับเลขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน
16.5 สำเนาใบสำคัญการขอขึ้นทะเบียนคำรับอาหาร แบบ อ.17 และ อ.18
16.6 สำเนาหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา
16.7 สำเนาใบสำคัญการใช้ฉลากอาหาร แบบ ฉ.1 หรือคำขออนุญาตใช้ฉลากอาหาร (สบ.3)
16.8 ใบจดทะเบียนอาหาร/แจ้งรายละเอียดอาหาร แบบ (สบ.5) พร้อมแจ้งสูตรส่วนประกอบอาหาร
16.9 สำเนาเอกสารจาก สนง.คณะกรรมการอหารและยา (อย.)
16.10 สำเนาหนังสือรับรอง ฆจส.2 (กรณีโรงเชือด) ในกรณีที่ไม่ได้จดทะเบียนการค้า
    ผู้ประกอบการต้องส่งเอกสารใหม่ทุก 2 ปี เพื่อเป็นการปรับเอกสารให้เป็นปัจจุบัน (Update)

ผู้ประกอบการต้องชำระค่าธรรมเนียมของรายการที่เกี่ยวข้องตามอัตราที่กำหนด

  ค่าธรรมเนียม
ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่
1. การตรวจสอบ      
  1.1 ขอใหม่ ขอต่อายุ 10,000.00 15,000.00 20,000.00
  1.2 ผลิตภัณฑ์ OEM ขอใหม่/ ต่ออายุ 10,000.00 10,000.00 10,000.00
  1.3 กรณีไม่ผ่านการเห็นชอบ (ครั้งละ) 5,000.00 7,500.00 10,000.00
  1.4 ขอเพิ่มผลิตภัณฑ์ 5,000.00 7,500.00 10,000.00
  1.5 ขอเพิ่มผลิตภัณฑ์ (OEM) 5,000.00 75,000.00 5,000.00
  1.6 กรณีไม่ผ่านการเห็นชอบ OEM 5,000.00 5,000.00 5,000.00
  1.7 เมื่อมีการร้องเรียน ตามความเป็นจริง ตามความเป็นจริง ตามความเป็นจริง
  1.8 การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ (ผลิตภัณฑ์ละ) ตามความเป็นจริง ตามความเป็นจริง ตามความเป็นจริง
  1.9 ค่าพาหนะในจังหวัดและปริมณฑล 2,500.00 2,500.00 2,500.00
  1.10 ค่าที่พัก ตามระยะทาง
ไม่เกิน 1,200.00 / ห้อง
ตามระยะทาง
ไม่เกิน 1,200.00 / ห้อง
ตามระยะทาง
ไม่เกิน 1,200.00 / ห้อง
2. หนังสือรับรองฮาลาล      
  2.1 ภาษาไทย 1,000.00 1,000.00 1,000.00
  2.2 ภาษาอังกฤษ 1,000.00 1,000.00 1,000.00
  2.3 ภาษาอารบิก 1,000.00 1,000.00 1,000.00
3. หนังสือสำคัญให้ใช้เครื่องหมายรับรองฮาลาล      
  3.1 ภาษาไทย (รายการละ) 500.00 500.00 500.00
  3.2 ภาษาอังกฤษ (ฉบับละ) 500.00 500.00 500.00
  3.3 ภาษาอารบิก (ฉบับละ) 500.00 500.00 500.00
  3.4 ภาษาอื่น ๆ (ฉบับละ) ตามความเป็นจริง ตามความเป็นจริง ตามความเป็นจริง
4. เอกสารรับรองฮาลาลเพื่อการส่งออก(ฮ.ล 2) 1,000.00 1,000.00 1,000.00
5. ค่าที่ปรึกษา 10,000.00 15,000.00 20,000.00
  5.1 ที่ปรึกษาฮาลาลประจำสถานประกอบการ 2,000.00
  5.2 ที่ปรึกษาพิเศษประจำสถานประกอบการโรงฆ่าสัตว์ 4,500.00 - 8,000.00
  5.3 ผู้ควบคุมการเชือดสัตว์ (Halal Suprvisor) 18,000.00 - 20,000.00
  5.4 ที่ปรึกษาฮาลาลประจำสถานประกอบการ (กรณีผู้ประกอบการมีรับจ้างผลิต OEM) 3,000.00 - 4,000.00
6. ค่าธรรมเนียม (กรณีนำเข้า)      
  จำนวนผลิตภัณฑ์ 1 – 50 = S 10,000.00 - -
  จำนวนผลิตภัณฑ์ 51 – 100 = M - 15,000.00 -
  จำนวนผลิตภัณฑ์ 100 ขึ้นไป = L - - 20,000.00
7. ค่าที่ปรึกษาฮาลาลประจำสถานประกอบการ (นำเข้า)      
  ขนาดเล็ก (S) 1,500.00 - -
  ขนาดกลาง (M) - 2,000.00 -
  ขนาดใหญ่ (L) - - 2,000.00

หมายเหตุ: การพิจารณาขนาดของสถานประกอบการ S M L เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ (ไม่รวมกรณีนำเข้า)

ผู้ประกอบการต้องชำระค่าธรรมเนียมตามรายการ ดังต่อไปนี้

    จำนวน (บาท)
1. ค่าฝึกอบรม หลักสูตรที่คณะกรรมการกำหนดในระดับเจ้าหน้าที่บริหารหลักสูตร 1 วัน จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม 30 คน - 40 คน 20,000.00
2. กรณีขอต่ออายุไม่ถึง 60 วัน แต่ยังไม่หมดอายุการรับรอง ให้ผู้ประกอบการต้องเพิ่มการฝึกอบรม ภายใน 30 วัน หลังจากยื่นขอรับรอง 20,000.00
3. กรณีขอต่ออายุหลังหมดอายุการรับรองให้ผู้ประกอบการต้องเพิ่มการฝึกอบรมหลักสูตรฮาลาล หรือระเบียบข้อบังคับและประกาศฯ ภายใน 30 วัน หลังจากพยื่นขอรับรอง โดยให้ลดอายุการรับรองฮาลาลเหลือ 10 เดือน และให้มีตรวจสอบทุก 6 เดือน 27,500.00
4. กรณีจำเป็นต้องมีการล้างทำความสะอาดนยิสหนักตมหลักการของศาสนาก่อนที่จะขอรับรองฮาลาลหรือเมื่อการตรวจรับรองพบว่ามีการปนเปื้อนนยิสหนัก 7,500.00 ต่อวัน
5. กรณีที่ผู้ประกอบการได้รับข้อบกพร่องรุนแรง (Major) และคณะกรรมการพิจารณาว่าต้องมีการเตวจติดตามผลการแก้ไข (Follow Up Audit) ณ สถานประกอบการหรือต้องมีการตรวจสอบทุก 6 เดือน 7,500.00 ต่อวัน
6. ค่าธรรมเนียมการตรวจรับรองฮาลาลสำหรับผู้แทนการผลิตหรือรับจ้างผลิต หรือกรณีผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมขนาดเล็ก (SME) หรือ OTOP คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด สามาถออกข้อบังคับเพื่อการลดหย่อนค่าธรรมเนียมและอื่น ๆ ได้ ทั้งนี้ต้องไม่เกินกว่าที่ข้อบังคับฉบับนี้กำหนด -

ดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็ม

แหล่งที่มาข้อมูล :  ข้อบังคับคณะกรรมกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการดำเนินการตรวจรับรองสถานประกอบการ  การตรวจผลิตภัณฑ์และค่าธรรมเนียม พ.ศ.2559

This publication provides a detailed overview of the global halal food and beverage market, including up-to-date trade data on the key sub-sectors of the halal marketplace. It assesses the trade potential in the halal food market by giving insights into its size, dynamics and drivers, its regional variations, the complex nature of its integrated value chain and the evolving regulatory frameworks; discusses the role of trade and investment promotion institutions to develop a national halal industry; highlights ITC’s role in assisting TISIs to build the necessary expertise in halal sectors, and collaboration between ITC and Islamic Development Bank (IDB) to enhance people’s livelihoods and reduce poverty through development and support of small-scale food-based industries and trading ventures enabling them to connect to global supply chains.

Credti : International Trade Center, 2015 , http://thehalalfood.info

I figure you haven’t properly celebrated a summer holiday unless you consume some potato salad and baked beans, but an increasing number of people are making guacamole a summertime tradition, and according to some doctors the trend is a dangerous one.

In an odd moment in the world of food safety, the British Association of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgeons recently called for warning labels on avocados. They say an increasing number of people are showing up in emergency rooms with serious cuts because they lost control of their knives while trying to get to the good stuff between the skin and stone of the fruit.

“Many cases involve serious nerve and tendon injuries, requiring intricate surgery — and even then some patients never recover the full use of the hand,” reported The Times newspaper in London earlier this month.

According to my colleagues across the pond at The Times, the situation is so serious that a term has been coined. “Avocado hand” is what they’re calling in in emergency rooms apparently.

For tips on how to choose and use avocados, click on the image to go to the California Avocado Commission’s website.

Thankfully the good folks at the California Avocado Commission have tons of tips on how not to end up doing your own personal avocado version of Dan Aykroyd’s impersonation of chef Julia Child. I don’t care what the millennials say. They have no idea what it was like to watch “Saturday Night Live” live in its early years.

Anyway, as the summer partying begins this weekend, with cookouts, picnics and feasting for all, be sure to take a moment to think about the food you are serving and the people who will be eating it. Foodborne illnesses make really rotten party favors, so take a look at the tips below from the U.S. Department of Agriculture.

Also, please remember infants, toddlers, young children, the elderly, pregnant women and anyone with a suppressed immune system — which can mean anything from cancer patients to people with severe allergies — are particularly susceptible to foodborne pathogens such as E. coli, Salmonella, Listeria monocytogenes, etc.

 
Words of wisdom from USDA
Summer is a time for family vacations, backyard barbeques and plenty of outdoor activities with food as the centerpiece. But before those steaks and burgers go on the grill, the USDA’s Food Safety and Inspection Service (FSIS) wants to remind consumers to keep their family and themselves safe from foodborne illness by using a food thermometer to ensure meat and poultry is cooked to the correct internal temperature.

“The best and only way to make sure bacteria have been killed and food is safe to eat is by cooking it to the correct internal temperature as measured by a food thermometer,” said FSIS Administrator Al Almanza. “It is a simple step that can keep your family and guests from getting foodborne illnesses.”

Recent research by USDA and the Food and Drug Administration (FDA) found that only 34 percent of the public use a food thermometer when cooking hamburgers. If you don’t verify your burger’s internal temperature, pathogens may still be present. When eaten, those hamburgers can make your guests and your family sick.

In fact, the U.S. Centers for Disease Control and Prevention estimates that 48 million people suffer from foodborne illness each year, resulting in roughly 128,000 hospitalizations and 3,000 deaths.

So how do you avoid becoming a part of those statistics? Follow USDA’s four easy steps to food safety this summer.

Clean: Make sure to always wash your hands and surfaces with soap and warm water for 20 seconds before cooking and after handling raw meat or poultry. If cooking outside or away from a kitchen, pack clean cloths and moist towelettes for cleaning surfaces and hands.

Separate: When taking food off of the grill, use clean utensils and platters. Don’t put cooked food on the same platter that held raw meat or poultry.

Cook: Alwaysuse a food thermometer to check the internal temperature of meat and poultry. Place the food thermometer in the thickest part of the food.

  • Hamburgers, sausages and other ground meats should reach 160° F.
  • All poultry should reach a minimum temperature of 165° F.
  • Whole cuts of pork, lamb, veal, and of beef should be cooked to 145° F as measured by a food thermometer placed in the thickest part of the meat, and allowed to rest for three minutes before eating. A “rest time” is the amount of time the product remains at the final temperature, after it has been removed from a grill, oven, or other heat source. During the three minutes after meat is removed from the heat source, its temperature remains constant or continues to rise, which destroys pathogens.
  • Fish should be cooked to 145° F.
  • Meat and poultry cooked on a grill often browns very fast on the outside, and by using a food thermometer you can be sure items have reached a safe minimum internal temperature needed to destroy any harmful bacteria that may be present.

Chill: Place leftovers in shallow containers and refrigerate or freeze immediately. Discard food that has been sitting out longer than two hours, or one hour if its 90 degrees of hotter and the food is outdoors without a heat source or ice.

Credit : http://www.foodsafetynews.com

Procedures for the establishment of certified Halal.

1.Establishments
- Establishments that wish to apply for halal certification . Clean industry standard And other standards that govern the workplace.
2.Raw material / product components and storage
- Raw materials and components used in manufacturing is what Islam allows consumers and harmless to consumers. The display halal certificate or confirmation.
- Materials prepared for the production shall be maintained in a clean place , no animals were involved , such as dogs, cats and more.
- The raw material used in the production of halal products . Must be kept separate from non- halal strictly prohibited.
3.Wash raw materials and water-based wash.
- Wash raw materials and components used in the manufacture of the water by dipping. Or water in a container Wash and clean water that flows through the material.
Or components used by thorough rinsing in the final.Water used to wash through this process will be used to wash or other materials to be can't used in the production.
4.Washing equipment to produce.
- The equipment used in the production of all kinds of products , if used in the production of non- halal before. Must be cleaned according to the principles of Islam before.
 To produce halal products.
- Equipment used in the production of halal products to use. And mingle with storage devices in manufacturing, something that does not strictly halal.  
5.Places that used to manufacture the product.
-The production of halal food products. Must not be confused with producing what is not halal.
Divided by producing what is halal clearly such a separation barrier or factory.
- The production of halal products . No animals were involved in the production. Bring food or drinks And the product is halal or decisively.
6.Staff
- Employees who produce halal products. Must not interfere with what is not halal, pork and alcohol is strictly prohibited , such as vacations or touch the dog.
- The production of halal products . No animals were involved in the production. Bring food or drinks And the product is halal or decisively.
7. Product storage / Transport
- The products already manufactured. To keep out products that are not strictly halal. Although separated in packaging already.
- Transport Halal products Must be separated from non- halal products is strictly forbidden.
8.Distribution
- Manufactured and must be kept separate from non-halal products is strictly forbidden. Although isolated in the box. Even packaging.
- Distribution by no packaging. Or take out packaging Affairs must inform the Commission of the Islamic Halal Bangkok note.
 As a control looks after the certification of halal. It will be a salesman The Muslims keep accurate time.
9.Serving halal food. Restaurants or Halal Kitchen.
- The halal food must not mingle with services that not all types of halal food is served with drinks. Alcoholic Or pornographic performances , etc.
Credit : http://news.muslimthaipost.com